هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2011-04-27

عنوان : ( پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز واستان - ساری )

نویسندگان: پرویز گرایی , حاجی کریمی , مهدی تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حوضه های شمالی ایران، ترکیب عوامل طبیعی و انسانی، سبب تشدید پدیده زمین لغزش و خسارات زیاد ناشی از آن شده است. یکی از راهکارهای اساسی جهت کاهش خسارتهای ناشی از وقوع زمین لغزش، دوری جستن از این مناطق میباشد. بدین منظور لازم است نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش تهیه گردد. در این مطالعه پس از بررسی های میدانی در حوضه واستان، 9 عامل موثر از جمله شیب دامنه، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا، بارندگی، فاصله از جاده ، فاصله از گسل،فاصله از شبکه زهکشی، کاربری اراضی و زمین شناسی به عنوان عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های منطقه تشخیص داده شد. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی این 9 عامل در محیط GIS با لایه پراکنش زمین لغزش ها قطع داده شدند تا نقش طبقات مربوط به عوامل مختلف مشخص شوند . سپس پهنه بندی با 2 روش ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح انجام گرفت . در پایان به منظور ارزیابی صحت نقشه های پهنه بندی، وزنهای بهدست آمده از روشهای ذکر شده در حوضه واستان، برای حوضه آبخیز مجاور (حوضه ورکی) که از بسیاری لحاظ مشابه این حوضه بود، به کار گرفته شد . نتایج نشان داد که روش ارزش اطلاعاتی ، نسبت به روش دیگر در تفکیک کلاسه های خطر، نتایج بهتری را ارائه نموده است.

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, پهنه بندی خطر زمین لغزش, رگرسیون چند متغیره, حوضه آبخیز واستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022155,
author = {پرویز گرایی and حاجی کریمی and تیموری, مهدی},
title = {پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز واستان - ساری},
booktitle = {هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {زمین لغزش، پهنه بندی خطر زمین لغزش، رگرسیون چند متغیره، حوضه آبخیز واستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز واستان - ساری
%A پرویز گرایی
%A حاجی کریمی
%A تیموری, مهدی
%J هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2011

[Download]