ششمین کنگره مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( بررسی و کاربرد اثر ترانشه ها به عنوان عایق در برابر لرزش و انتشار امواج )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , حجت دهستانی , منصوره کدخدای بلقور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکثر حالات قسمت اعظم انرژی لرزشی ایجاد شده توسط منابع دینامیکی به وسیله ی امواج رایلی در نواحی اطراف سطح خاک انتشار می یابند و باعث حرکت های شدید در زمین می شوند..یکی از راهکارهای مناسب عایق کردن محیط در برابر لرزش ها ی دینامیکی است. ترانشه های باز و ترانشه هایی که با مواد مناسب پر شده اند، دیوارهای بتنی خیلی سخت، شمع ها،…در برابر موج می توانند به عنوان این نوع عایق ها بکار روند. در این مطالعه برای دو شالوده با فاصله ی مشخص از هم ، حالت های مختلف اثر ترانشه های باز و پر مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری های در محل نشان داده است ترانشه های باز و پری که به عنوان مانع در برابر انتشار امواج به کار می روند می توانند برای کاهش اندازه گیری لرزش ها در خاک در برابر بارهای متحرک مفید باشند.

کلمات کلیدی

, بارهای دینامیکی, عایق های لرزش, ترانشه های باز, ترانشه های پر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022192,
author = {شریعتمدار, هاشم and دهستانی, حجت and کدخدای بلقور, منصوره},
title = {بررسی و کاربرد اثر ترانشه ها به عنوان عایق در برابر لرزش و انتشار امواج},
booktitle = {ششمین کنگره مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {بارهای دینامیکی، عایق های لرزش، ترانشه های باز، ترانشه های پر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و کاربرد اثر ترانشه ها به عنوان عایق در برابر لرزش و انتشار امواج
%A شریعتمدار, هاشم
%A دهستانی, حجت
%A کدخدای بلقور, منصوره
%J ششمین کنگره مهندسی عمران
%D 2011

[Download]