ششمین کنگره مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( اثر جداسازی لرزه ای سازه نیروگاههای هسته ای بر کاهش شتاب تحت اثر زلزله های میدان نزدیک )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , محمود میری , وحید صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با توجه به شتاب های مجاز برای زلزله های سطوح عملکرد و توقف چرخه واکنش های هسته ای برای تجهیزات و سازه در در کاهش شتاب زلزله مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل، (LRB) نیروگاههای اتمی ، اثر استفاده از جداسازهای لرزه ای لاستیکی سربی PWR بخش اصلی نیروگاههای 1 بصورت کامل و سه بعدی مدلسازی شد. جداسازها بر مبنای ANSYS و تجهیزات درونی آن در نرم افزار طرا حی و با لحاظ نمودن رفتار غیر خطی آنها در سازه مدل گردید. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که افزایش سختی IBC آئین نامه 2000 جداسازها منجر به میانگین کاهش % 90 برای شتاب سازه و تجهیزات می شود. همچنین تحلیل مدال سیستم ترکیبی ساز ه - جداساز نشان می توصیه شده برای سازه IBC دهدکه لحاظ نمودن سیستم به صورت یک سازه یک درجه آزادی جهت محاسبه پرید طراحی طبق آئین نامه 2000 های معمولی قابل استفاده برای نیروگاه ها نیز می باشد

کلمات کلیدی

, جداسازی لرزه ای, نیروگاه هسته ای, کاهش شتاب, زلزله میدان نزدیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022194,
author = {شریعتمدار, هاشم and محمود میری and وحید صادقی},
title = {اثر جداسازی لرزه ای سازه نیروگاههای هسته ای بر کاهش شتاب تحت اثر زلزله های میدان نزدیک},
booktitle = {ششمین کنگره مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {جداسازی لرزه ای، نیروگاه هسته ای، کاهش شتاب، زلزله میدان نزدیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جداسازی لرزه ای سازه نیروگاههای هسته ای بر کاهش شتاب تحت اثر زلزله های میدان نزدیک
%A شریعتمدار, هاشم
%A محمود میری
%A وحید صادقی
%J ششمین کنگره مهندسی عمران
%D 2011

[Download]