علوم باغبانی ایران, دوره (41), شماره (4), سال (2010-11) , صفحات (337-345)

عنوان : ( بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی(اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیاییضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا )

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی به جای ترکیبات شیمیایی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی مورد استفاده در محلولهای نگهدارنده گل های بریده، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. در این تحقیق از گیاه میخک هندی اسانس و عصاره، هر 100 و 300 میلیگرم در لیتر تهیه شد و گل های بریده ژربرا رقم اکو ، یک در سه غلظت 50 به صورت مدتدار با این ترکیبات تیمار گردیدند. نتایج نشان داد که طول عمر، وزن تر، میزان جذب محلول، تعداد باکتریهای رشد یافته در محلول نگهدارنده و تغییر رنگ ساقه ها تحت تأثیر اسانسها و عصارهها قرار دارد. میانگین طول عمر گل های تیمار شده با آب مقطر 3 روز بود، در حالی که میانگین طول عمر گل های تیمار شده با اسانس / به عنوان شاهد 5 8 روز و گل های تیمار شده با عصاره / میخک هندی در غلظت 300 میلی گرم در لیتر 4 8 روز بود. همچنین همه تیمارها در مقایسه با / میخک هندی در غلظت 100 میلی گرم در لیتر 3 شاهد طول عمر بیشتری را دارا بودند. بیشترین میزان وزن تر در تیمار اسانس میخک هندی در غلظت 300 میلیگرم در لیتر و سپس در تیمار عصاره میخک هندی در غلظت 100 میلی گرم در لیتر مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, ژربرا, محلول نگهدارنده, اسانس, عصاره, میخک هندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022209,
author = {},
title = {بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی(اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیاییضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2010},
volume = {41},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-482X},
pages = {337--345},
numpages = {8},
keywords = {ژربرا، محلول نگهدارنده، اسانس، عصاره، میخک هندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی(اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیاییضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا
%A
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2010

[Download]