دانش و توسعه, دوره (17), شماره (32), سال (2010-12) , صفحات (27-66)

عنوان : ( بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت(مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم) )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح صنعتی، آفرینشی زیباشناختی به صورت دوبعدی یا سه بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است. با توجه به تعریف قانون ایران، برای تحقق طرح صنعتی قابل حمایت، وجود سه مؤلفه لازم است : ترکیب خطوط یا رنگ ها، اجرا بر روی محصول صنعتی و تغییر ظاهری محصول . در حقوق ایران فقط از طرح ثبت شده، حمایت می شود. در حالی که ب هموجب مقررات اتحادیه اروپا، از طرح های ثبت نشده نیز (البته با مدت کمتر) حمایت می شود. طرح صنعتی با توجه به ویژگی هنری و اهداف صنعتی آن، مرز میان مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی به شمار می آید. به همین جهت، با توجه به نظریه وحدت هنر، موضوع واحد، می تواند مشمول هریک از دو نظام حمایتی حقوق ادبی و هنری و نظام ویژه طرح های صنعتی قرار گیرد. البته وحدت مزبور کامل نبوده، مواردی صرفاً از راه حقوق ادبی و هنری قابل حمایت دانسته شده اند. اجتماع طرح صنعتی و اختراع در شیء واحد نیز قابل تصور است . اگر طرح صنعتی لازمه عملکرد فنی باشد، نخواهد بود. تفاوت طرح صنعتی با علامت تجاری، نیز در این است « طرح صنعتی قابل حمایت » تحت عنوان که علامت تجاری درصدد شناساندن و تمایز کالاها یا خدمات اشخاص است . در حالی که هدف طرح صنعتی، زیبایی بخشیدن به محصولات، به منظور ترغیب بیشتر و جذب مشتریان است ؛ در عین حال ممکن است شکل واحد، مشمول هردو مفهوم، قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, طرح صنعتی, مالکیت صنعتی, مالکیت فکری, حقوق ادبی و هنری, اختراع, علامت تجاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022211,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت(مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {17},
number = {32},
month = {December},
issn = {2008-1456},
pages = {27--66},
numpages = {39},
keywords = {طرح صنعتی، مالکیت صنعتی، مالکیت فکری، حقوق ادبی و هنری، اختراع، علامت تجاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت(مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم)
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]