همایش آغاز هزاره دوم فردوسی , 2011-05-16

عنوان : ( تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: ساسانیان یکی از خاندان های کهن ایرانی بودند که پس از سرنگونی پاددشاهی اشکانیان و بنیا نگزاری سلسله جدید ی به مرکزیت پارس و برای کسب مشروعیت خاندانی اقدام به تبارسازی و پیوند خود به سلسله ای کهن ایرانی خصوصا هخامنشیان و حتی خود اشکانیان کردند. منایع تاریحی از جمله کتیبه های ساسانی ، متون پهلوی و تاریخ های فارسی و عربی چون تاریخ طبری گزارش های متفاوتی از تبار ساسانیان ارائه کرده اند. در این میان گزارش شاهنامه فردوسی از تبار ساسانیان در مقایسه با سایر منابع از تفاوت عمده ای برخوردار است که نشان از تفاوت منبع اطلاعاتی او با سایر مورخین در قرون اولیه اسلامی دارد. در این مقاله تلاش شده است به تبار ساسانیان با استناد به شاهنامه فردوسی و با شیوه ای مقایسه ای و استفاده از روشهای پژوهشهای تاریخی پرداخته شود. برای این منظور ابتدا گزارش منابع مختلف پیرامون تبار ساسانیان بررسی و نقل خواهد شد و سپس به مقایسه این گزارشها با گزارش فردوسی در شاهنامه در این باره پرداخته خواهد شد و در پایان سعی خواهد شد علت این تفاوت ها و منابع اطلاعاتی فردوسی در شاهنامه در مقایسه با سایر منابع مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تبار ساسانی, خدای نامه, شاهنامه فردوسی, تاریخ طبری, کتیبه شاهپور اول, کار نامه اردشیر بابکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022224,
author = {ایمان پور, محمدتقی},
title = {تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی},
booktitle = {همایش آغاز هزاره دوم فردوسی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {تبار ساسانی، خدای نامه، شاهنامه فردوسی، تاریخ طبری، کتیبه شاهپور اول، کار نامه اردشیر بابکان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی
%A ایمان پور, محمدتقی
%J همایش آغاز هزاره دوم فردوسی
%D 2011

[Download]