چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( پیش بینی مکانی بارندگی با استفاده از مدل رگرسیونی غیر خطی و چند متغییره در استان گلستان )

نویسندگان: معصومه عیوضی , ابوالفضل مساعدی , حمید رضا اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود تعیین دقیق داده های بارندگی برای نیل به اهداف ابیاری مدلسازی فرایندهای هیدرولوژیکی و توسعه منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ولی به دلایل اقتصادی تعداد ایستگاههای باران سنجی در اغلب موارد عمدتا کم بوده و یا در بعضی مناطق اصلا وجود ندارد از این رو در این تحقیق به منظور پیشبینی مکانی بارندگیدر سطح استان گلستان از معادله رگرسیون چند متغیره غیرخطی استفاده شده است به این منظور از 5 پارامتر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع شیب و جهت شیب استفاده شد داده های بارندگی سالیانه 32 ایستگاه باران سنجی با طول دوره اماری 26 سال در استان گلستان مورد استفاده قرارگرفت برای این منظور از داده های 22 ایستگاه برای مدلسازی و تعیین ضرایب معادله غیرخطی چند متغیره استفاده شد و از داده های 10 ایستگاه باقیمانده برای اعتبار سنجی مدل و ضرایب محاسبه شده استفاده شد.

کلمات کلیدی

, بارندگی, رگرسیون, پارامترهای توپوگرافی, پارامترهای جغرافیایی, معیارهای آماری, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022233,
author = {معصومه عیوضی and مساعدی, ابوالفضل and حمید رضا اسلامی},
title = {پیش بینی مکانی بارندگی با استفاده از مدل رگرسیونی غیر خطی و چند متغییره در استان گلستان},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بارندگی، رگرسیون، پارامترهای توپوگرافی، پارامترهای جغرافیایی، معیارهای آماری، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی مکانی بارندگی با استفاده از مدل رگرسیونی غیر خطی و چند متغییره در استان گلستان
%A معصومه عیوضی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A حمید رضا اسلامی
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]