چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( کنترل کیفی مقادیر تابش خورشیدی ایستگاه سینوپتیک تبریز و مدل سازی آن با استفاده از معادلات تجربی واسنجی شده )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , محمد قبایی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تابش خورشیدی Rs یکی ازمهمترین پارامترهای ورودی در مدلهای هیدرولوژیکی و گیاهی می باشد ولی در بسیاری از ایستگاهها اندازه گیری مستقیم این پارامتر به طور محدود انجام می شود دراین تحقیق از 8 معادله ی تجربی مبتنی بر پارامترهای ساعات آفتابی دمایی و رطوبت نسبی جهت تخمین تابش خورشیدی در ایستگاه سینوپتیک تبریز طی سالهای 1992 الی 1999 استفاده شد ابتدا با کنترل کیفی داده های تابش خورشیدی داده های صحیح در طی سه مرحله آزمون استخراج گردید سپس با تقسیم داده های صحیح به دو دسته ی اموزش 0/75 درصد و آزمون 0/25 درصد به واسنجی معادلات تجربی با استفاده از داده های آموزش و ارزیابی با استفاده از داده های آزمون پرداخته شد. نتایج ارزیابی معادلات تجربی و اسنجی شده در دوره آزمون با معیارهای مختلف آماری نشان داد که معادلات مبتنی بر ساعات آفتابی با دقت نسبتا بالاتری مقادیر Rs روزانه را نسبت به معادلات مبتنی بر پارامترهای دمایی تخمین می زنند. ضمن آنکه افزودن ترمهای دمایی بخ ترم های ساعات آفتابی در معادله تجربی GSR7 سبب افزایش ضریب تبیین به 961/0 روی خط (1:1) و کاهش مقدار RMSE به 421/1 مگا ژول بر متر مربع در روز شده است ولی این کاهش خطا چندان محسوس نیست. بنا بر این، جهت تخمین تابش خورشیدی در این ایستگاه می توان با دقت بالایی از معادلات تجربی واسنجی شده مبتنی بر ساعات آفتابی، استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تابش خورشیدی, معادلات تجربی, واسنجی, کنترل کیفی, تبریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022234,
author = {مساعدی, ابوالفضل and محمد قبایی سوق},
title = {کنترل کیفی مقادیر تابش خورشیدی ایستگاه سینوپتیک تبریز و مدل سازی آن با استفاده از معادلات تجربی واسنجی شده},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تابش خورشیدی، معادلات تجربی، واسنجی، کنترل کیفی، تبریز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل کیفی مقادیر تابش خورشیدی ایستگاه سینوپتیک تبریز و مدل سازی آن با استفاده از معادلات تجربی واسنجی شده
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد قبایی سوق
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]