تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (28), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (423-433)

عنوان : ( بهینه سازی ترکیب های بستر کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پل یساکارید برون سلولی )

نویسندگان: مریم توانا , مجید عزیزی ارانی , محمد فارسی , فاطمه بانشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور معرفی محیط کشت غوطه ور مطلوب، جهت تولید بهینه بیومس میسلیومی و پلی ساکارید برون سلولی انجام گردید. اثر منابع مختلف کربن (قند گلوکز، قند لاکتوز و قند مالتوز)، غلظت منابع Ganoderma lucidum قارچ دارویی 5) بر تولید میسلیوم و پل یساکارید برون سلولی مورد بررسی قرار گرفت. / 4/5 و 5 ،3/5) pH 50 و 60 گرم بر لیتر) و ، کربن ( 40آزمایشها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا در آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین 8/588 )، توسط قند مالتوز و کمترین بیومس g DW/l) 8 گرم وزن خشک میسلیوم بر لیتر / تولید بیومس میسلیومی برابر با 588 1/551 g/l 4/953 بدست آمد. همچنین در بین منابع کربن، قند مالتوز با تولید g DW/l میسلیومی توسط قند گلوکز برابر با 1/41 بدست آمد. بین غلظت های g/l بیشترین تولید پلی ساکارید را داشته است و کمترین تولید پل یساکارید توسط قند لاکتوز با محیط کشت از لحاظ تولید بیومس میسلیوم و پلیساکارید اختلاف معن یدار ی pH مختلف کربن بکار برده شده و همچنین مشاهده نشد. در پایان، با مقایسه ترکیب های مختلف بستر کشت غوطه ور قارچ گانودرما مشخص شد که بهترین ترکیب برای و بهترین ترکیب برای تولید پلی ساکارید برون سلولی، pH=4/ تولید بیومس میسلیومی، قند مالتوز با غلظت 50 گرم در لیتر و 5 می باشد. pH=3/ قند مالتوز با غلظت 40 گرم در لیتر و 5 مالتوز. ،Ganoderma l

کلمات کلیدی

, پلی ساکارید , منبع کربن, قارچ گانودرما,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022236,
author = {توانا, مریم and عزیزی ارانی, مجید and فارسی, محمد and بانشی, فاطمه},
title = {بهینه سازی ترکیب های بستر کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پل یساکارید برون سلولی},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2012},
volume = {28},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-0905},
pages = {423--433},
numpages = {10},
keywords = {پلی ساکارید ، منبع کربن، قارچ گانودرما، مالتوز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی ترکیب های بستر کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پل یساکارید برون سلولی
%A توانا, مریم
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فارسی, محمد
%A بانشی, فاطمه
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2012

[Download]