زیست شناسی تکوینی, دوره (1), شماره (3), سال (2009-7) , صفحات (29-38)

عنوان : ( مطالعه هیسولوژیکی توان تمایز وتکوین بافت بلاستمایی لاله خرگوش نژاد نیوزیلندی بعد از انتقال وکاشت در محل عضله ران آسیب دیده همان خرگوش )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , علی حاتمی عباسی , محمد بلوچ , محمد علی زاده نمینی , معصومه خیرآبادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنین شناسی تجربی با استفاده از تکنیک های گوناگون مکانیسم رشد ونمو را مورد برسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, ترمیم اپی مورفیک , بافت بلاستما , کندروژنز, میتوژنی سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022251,
author = {مهدوی شهری, ناصر and علی حاتمی عباسی and محمد بلوچ and علی زاده نمینی, محمد and خیرآبادی, معصومه},
title = {مطالعه هیسولوژیکی توان تمایز وتکوین بافت بلاستمایی لاله خرگوش نژاد نیوزیلندی بعد از انتقال وکاشت در محل عضله ران آسیب دیده همان خرگوش},
journal = {زیست شناسی تکوینی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {3},
month = {July},
issn = {2008-629X},
pages = {29--38},
numpages = {9},
keywords = {ترمیم اپی مورفیک ،بافت بلاستما ،کندروژنز،میتوژنی سلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیسولوژیکی توان تمایز وتکوین بافت بلاستمایی لاله خرگوش نژاد نیوزیلندی بعد از انتقال وکاشت در محل عضله ران آسیب دیده همان خرگوش
%A مهدوی شهری, ناصر
%A علی حاتمی عباسی
%A محمد بلوچ
%A علی زاده نمینی, محمد
%A خیرآبادی, معصومه
%J زیست شناسی تکوینی
%@ 2008-629X
%D 2009

[Download]