سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , 2011-05-24

عنوان : ( پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها )

نویسندگان: محمد دوست پرست , مهدی دوست پرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در نگهداری و بهره برداری از خطوط انتقال نفت و گاز تشخیص و پیش بینی محل خوردگی براساس اطلاعات موجود می باشد. در این مقاله، با استفاده از نظریه آماری رکوردها، به عنوان ابزاری قدرتمند برای مدل بندی مکان خوردگیها استفاده می شود. در این روش با استفاده از نظریه فرایندهای تصادفی ناهمگن پواسن، مکان خوردگی براساس اطلاعات موجود در طول خط لوله انتقال نفت و گاز به الگو درآورده شده و پیش بینی می شود. همچنین از روشهای این مقاله می توان برای ارزیابی خطوط و مقایسه آنها با یکدیگر استفاده کرد. به عنوان یک مثال واقعی نتایج بدست آمده در مورد یکی از خطوط انتقال نفت شمال کشور بکاربرده شده است. نتایج نشان می دهد که مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی بسیار به هم نزدیک بوده اند.

کلمات کلیدی

, خوردگی خطوط لوله, نگهداری و تعمیرات, فرایندهای تصادفی, پیش بینی خوردگی, نظریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022254,
author = {محمد دوست پرست and دوست پرست, مهدی},
title = {پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها},
booktitle = {سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خوردگی خطوط لوله، نگهداری و تعمیرات، فرایندهای تصادفی، پیش بینی خوردگی، نظریه رکوردها،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها
%A محمد دوست پرست
%A دوست پرست, مهدی
%J سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
%D 2011

[Download]