پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-7) , صفحات (447-453)

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ )

نویسندگان: عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , محمد تقی عبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابه منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت بومادران هزار برگ در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمابشی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تیمار شامل تاریخ‌های مختلف کاشت (15 تیر، 10 مرداد، 10 شهریور و 15 مهر) و 4 تکرار، در مزرعه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. در طی مراحل مختلف رشدی و در پایان آزمایش مدت زمان و درجه روز از کاشت تا ساقه دهی و گلدهی، ارتفاع گیاه، تعداد جست، تعداد گل آذین های جانبی، قطر و ارتفاع گل آذین، وزن خشک گل آذین، درصد اسانس، عملکرد اسانس و میزان بیومس کل اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که همه صفات فوق تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. در تاریخ کشت اول، بوته ها دارای ارتفاع بلند (116 سانتی متر) و گل آذین های درشت (97/9 و 72/8 سانتی متر، به ترتیب قطر و ارتفاع گل آذین) بودند. اکثر صفات مورد بررسی (تعداد جست و گل آذین های جانبی، وزن خشک گل آذین و بیومس کل) در تاریخ کاشت 10 مرداد از بالاترین میزان و در تاریخ کاشت چهارم (15 مهر) از کمترین میزان برخوردار بودند. بیشترین درصد اسانس (17/0) مربوط به تاریخ کشت چهارم و کمترین میزان (13/0) مربوط به تاریخ کاشت دوم بود ولی از نظر عملکرد اسانس بیشترین و کمترین میزان (77/1 و 87/0 میلی لیتر) به ترتیب مربوط به تاریخ های کاشت 10 مرداد و 10 شهریور بود. به طور کلی نتایج نشان داد که در شرایط آب و هوایی مشهد تاریخ کاشت 10 مرداد مناسبترین تاریخ کاشت جهت این گونه بومادران می باشد.

کلمات کلیدی

, اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک, عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022262,
author = {غنی, عسکر and تهرانی فر, علی and عزیزی ارانی, مجید and عبادی, محمد تقی},
title = {اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {447--453},
numpages = {6},
keywords = {اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ
%A غنی, عسکر
%A تهرانی فر, علی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A عبادی, محمد تقی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]