پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , 2011-05-18

عنوان : ( تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 )

نویسندگان: مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش یک تراکتور مسی فرگوسن 285 در حین کشش گاوآهن برگرداندار در مزرعه ای بل خاک سیلتی لوم مورد بررسی قرار گرفت. عملیات شخم در دو عمق 15 و 30 سانتی متر انجام گرفت. فشار باد چرخ های عقب بر حسب Psi در سه سطح 16، 20 و25 و سرعت پیشروی در سه سطح در دنده های دو، سه و چهار سنگین (دور موتور ثابت rpm 1800) بصورت آزمایش فاکتوریل در طرح بلوک های کاملا تصادفی انجام شد. لغزش بصورت دستی از شمارش تعداد دوران چرخ محرک تراکتوردر مسافت مشخص در حالت های با بار وبدون بار محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیر های مستقل عمق شخم، فشار باد چرخ های عقب و سرعت پیشروی و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر مقدار لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 دارند، بطوری که با کاهش فشار باد تایر چرخ های عقب تراکتور به میزان Psi 4 ، در مقدار لغزش در شرایط کاری مختلف حداقل 3.5 درصد کاهش مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, لغزش, فشار, باد تایر, گاوآهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022281,
author = {خسروی هفشجانی, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین},
title = {تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)},
year = {2011},
location = {سسسندج, ايران},
keywords = {لغزش، فشار، باد تایر، گاوآهن برگرداندار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285
%A خسروی هفشجانی, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)
%D 2011

[Download]