پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , 2011-05-18

عنوان : ( رطوبت مناسب برای بهینه سازی ضریب تبدیل ارقام برنج طارم و فجر )

نویسندگان: ابوذر نصیراحمدی , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , حمید آقا گل زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور تعیین رطوبت مناسب تبدیل دو رقم برنج طارم و فجر، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تاثیر رطوبت بر ضریب تبدیل، درصد برنج سالم و سفیدی مورد بررسی قرار گرفت. افزایش رطوبت از 8 تا 12 درصد (بر پایه تر) باعث کاهش کلیه پارامتر های مورد مطالعه بجز سفیدی گردید، بطوریکه ضریب تبدیل طارم از 68.17 به 60.8 درصد و در فجر از 64.66 به 58.68 درصد و درصد برنج سالم طارم از 51.19 به 46.16 درصد و در فجر از 47.16 به 40.21 درصد در هر دو رقم شده است. تاثیر رطوبت بر سفیدی در هر دو رقم بصورت متناوب بوده است. نتایج نشان می دهد که بهترین رطوبت تبدیل برای این دو رقم 8 درصد (بر پایه تر ) می باشد.

کلمات کلیدی

, سفیدی, ضریب تبدیل, برنج سالم, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022284,
author = {نصیراحمدی, ابوذر and عمادی, باقر and عباسپور فرد, محمدحسین and حمید آقا گل زاده},
title = {رطوبت مناسب برای بهینه سازی ضریب تبدیل ارقام برنج طارم و فجر},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)},
year = {2011},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {سفیدی، ضریب تبدیل، برنج سالم، رطوبت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رطوبت مناسب برای بهینه سازی ضریب تبدیل ارقام برنج طارم و فجر
%A نصیراحمدی, ابوذر
%A عمادی, باقر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A حمید آقا گل زاده
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)
%D 2011

[Download]