علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (3), سال (2009-9) , صفحات (1-13)

عنوان : ( تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران )

نویسندگان: حبیبه شرافتمند , مسعود همایونی فر , حسین مهرابی بشرآبادی , علی اکبر باغستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه به عنوان یکی از محدودترین نهاده ها در کشاورزی ایران فرآیند ایجاد ارزش افزوده را تحت تاثیر قرار می دهد. نرخ بازدهی سرمایه به عنوان شاخصی از کارایی سرمایه مطرح است، بر این اساس در این مطالعه نرخ بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی با استفاده از آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه طی سال های 84-1338 با استفاده از تکنیک تابع تولید تعیین شده است. نتایج نشان می دهد بهترین فرم تابع تولید برای بخش زراعت و باغبانی کاب داگلاس، برای بخش دام داری ترانسندنتال، برای بخش شیلات و جنگل کاب داگلاس می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متوسط نرخ بازده سرمایه در زیربخش های زراعت و باغبانی، دام داری، جنگل و شیلات به ترتیب 7/1، 8/3، 42/0 و 21/0 واحد می باشد. جمع بندی نتایج بیانگر آن است که با توجه به بالا بودن بازده سرمایه در هر یک از زیربخش ها، امکان بالقوه جذب سرمایه به آنها وجود دارد

کلمات کلیدی

, موجودی سرمایه, تابع تولید, بهره وری سرمایه, ICOR, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022318,
author = {حبیبه شرافتمند and همایونی فر, مسعود and حسین مهرابی بشرآبادی and علی اکبر باغستانی},
title = {تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {3},
month = {September},
issn = {1028-3099},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {موجودی سرمایه، تابع تولید، بهره وری سرمایه، ICOR، کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران
%A حبیبه شرافتمند
%A همایونی فر, مسعود
%A حسین مهرابی بشرآبادی
%A علی اکبر باغستانی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]