اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (363-370)

عنوان : ( بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) )

نویسندگان: مهری راعی جدیدی , مسعود همایونی فر , محمود صبوحی صابونی , وحید خردمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه تعیین میزان انرژی ورودی و خروجی در تولید گوجه فرنگی درسطوح مختلف کشت گوجه فرنگی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و تکمیل 140 پرسش نامه از گوجه فرنگی کاران روستاهای مختلف شهرستان مرند به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان انرژی مورد نیاز برای تولید گوجه فرنگی در منطقه، 2/65 گیگاژول در هکتار است که از این میزان حدود 51 درصد سهم کودهای شیمیایی و 21 درصد سهم آب مورد نیاز برای آبیاری می باشد. کارایی (نسبت) انرژی و بهره وری انرژی به ترتیب برابر با 6/0 و 74/0 کیلوگرم بر مگاژول به دست آمد. سهم انرژی تجدید پذیر از کل انرژی ورودی 9/30 درصد بود در حالیکه سهم انرژی تجدیدناپذیر 1/69 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد که مزارع متوسط در نسبت انرژی و بهره وری انرژی موفق تر بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیریت بهتر مصرف انرژی مانند استفاده از کود های دامی بجای کود های شیمیایی، استفاده صحیح از ماشین آلات و اصلاح سیستم کشت می تواند کارایی انرژی را در منطقه بهبود ببخشد.

کلمات کلیدی

, بهره وری انرژی, کارایی (نسبت) انرژی, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022319,
author = {مهری راعی جدیدی and همایونی فر, مسعود and محمود صبوحی صابونی and وحید خردمند},
title = {بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4722},
pages = {363--370},
numpages = {7},
keywords = {بهره وری انرژی، کارایی (نسبت) انرژی، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)
%A مهری راعی جدیدی
%A همایونی فر, مسعود
%A محمود صبوحی صابونی
%A وحید خردمند
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2010

[Download]