پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , 2011-05-18

عنوان : ( تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه )

نویسندگان: محسن محمدی مقرب , محمدحسین عباسپور فرد , باقر عمادی , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر دو پارامتر سطح و درصد پوشش گیاهی موجود در گلخانه بر روی عملکرد یک سیستم سرمایشی زمین به هوا در شرایط آب و هوایی دشت مشهد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. سیستم مبدل زمین به هوا از یک لوله آهنی به طول 18 متر، قطر 0.1 متر و ضخامت 0.005 متر که در عمق 4 متری زیر زمین قرار داشت تشکیل شده است. همچنین گلخانه هایی با ابعاد 3*3 ، 3*6 و 3*6 متر مربع با ارتفاع 2.7 متر تهیه شد و از چمن نیز برای ایجاد پوشش گیاهی درون گلخانه در سه سطح صفر، 50 و 100 درصد استفاده شد. یک دمنده برای ایجاد جریان هوا با دبی حدود 100 کیلوگرم بر ساعت درون لوله مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشات با 9 تیمار و س تکرار در شهریور 1389 در روز هایی با دمای تقریبا یکسان انجام شد. در هر یک از 9 تیمار از یک گلخانه مشابه به عنوان شاهد که فاقد سیستم مبدل زمین به هوا بود، استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که اثر دو فاکتور سطح گلخانه و درصد پوشش گیاهی گلخانه و همچنین اثر متقابل این دوفاکتور در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده است.

کلمات کلیدی

, سطح گلخانه, درصد پوشش گیاهی, دما, گلخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022328,
author = {محمدی مقرب, محسن and عباسپور فرد, محمدحسین and عمادی, باقر and گلدانی, مرتضی},
title = {تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {سطح گلخانه، درصد پوشش گیاهی، دما، گلخانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه
%A محمدی مقرب, محسن
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A عمادی, باقر
%A گلدانی, مرتضی
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)
%D 2011

[Download]