تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2005-3)

عنوان : The Pious Foundation(Waqf)in Iran under the Ilkhanids ( وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری) )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده وقف از جمله سنت‌های مهم در تاریخ ایران بعد از اسلام‌ است که در حیات ‌ فرهنگی‌ و تمدنی ایران نقش مهمی داشت. در پی حمله مغولان به ایران، بسیاری از موقوفات‌ در معرض‌ غارت‌ و بی‌سامانی‌ قرار گرفتند. با تأسیس‌ حکومت‌ ایلخانی ،تلا‌ش‌هایی‌ برای جلوگیری‌ از تداوم این وضع شروع شد که در مجموع‌ تا زمان فرمانروایی غازان خان دستاوردچشمگیر و پایدار‌ی نداشت. از این زمان استفاده از وقف بار دیگر مورد توجه فرمانروایان و دولتمردان قرار گرفت. اما مسایلی‌ چون بحران مالکیت‌‌، گسترة‌ ویرانی‌ها و مشکلات‌ اقتصادی و مالی همچنان گسترش‌ و تداوم وقف‌ را تهدید می‌‌کرد. در دهه های پایانی‌‌ حکومت ایلخانان این تهدید‌ها شدت بیشتری یافت. کلید واژه‌‌ها‌: وقف ‌( اوقاف)‌ مغول‌‌، ایلخانان‌، غازان‌ خان‌‌، رشید‌الدین‌ فضل‌الله‌، خواجه نصیر‌الدین‌ توسی‌، اولجایتو‌، ابوسعید‌، سلطان‌‌ احمد‌ تکودار‌،‌‌ رونق‌ و شکوفایی‌، بحران و نابسامانی.

کلمات کلیدی

, وقف, ایلخانان, غازان خان, رشیدالدین فضل ا..., خواجه نصیرالدین توسی, رونق وشکوفایی, بحران ونابسامانی, سلطان احمدتکودار, ابوسعید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102233,
author = {عباسی, جواد},
title = {The Pious Foundation(Waqf)in Iran under the Ilkhanids},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1735-1596},
keywords = {وقف،ایلخانان،غازان خان،رشیدالدین فضل ا...،خواجه نصیرالدین توسی،رونق وشکوفایی،بحران ونابسامانی،سلطان احمدتکودار،ابوسعید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Pious Foundation(Waqf)in Iran under the Ilkhanids
%A عباسی, جواد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]