دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05

عنوان : ( مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) )

نویسندگان: سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مریم خرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میخک به عنوان سومین گل شاخه بریده مهم دنیا محسوب می شود. بنابراین تولید تجاری این گیاه حائز اهمیت است. عموما در کشت درون شیشه ای، استفاده از محیط کشت مایع باعث افزایش سرعت تکثیر می شود ولی استفاده از این نوع محیط کشت باعث افزایش پدیده شیشه ای شدن نیز می گردد. بنابراین جهت بررسی تاثیر محیط کشت های جامد و مایع MS بر کشت درون شیشه ای میخک رقم Prado Aquila Kgr آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 تکرار انجام شد. بعد از 4 هفته صفات رویشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین محیط کشت های جامد و مایع از نظر میزان پدیده شیشه ای شدن اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد مشاهده شد، بطوریکه میزان این پدیده در محیط کشت مایع 63% و در محیط کشت جامد 27% بود. با این وجود تعداد جوانه رشد یافته در محیط کشت مایع نسبت به جامد بیشتر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که سرعت تکثیر در محیط کشت مایع نسبت به جامد بیشتر می باشد. ولی از آنجایی که گیاه میخک نسبت به پدیده شیشه ای شدن حساس می باشد، بنابراین استفاده از محیط کشت مایع در کشت درون شیشه ای میخک توصیه نمی شود.

کلمات کلیدی

, میخک, پدیده شیشه ای شدن, محیط کشت مایع و جامد, کشت درون شیشه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022342,
author = {خرازی, سیده مهدیه and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی and سیده مریم خرازی},
title = {مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.)},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میخک، پدیده شیشه ای شدن، محیط کشت مایع و جامد، کشت درون شیشه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.)
%A خرازی, سیده مهدیه
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%A سیده مریم خرازی
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]