دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن )

نویسندگان: سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده شیشه ای شدن در واقع ایجاد نوعی تغییرات نامطلوب فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی در بافت های گیاهی می باشد. در گیاهان شیشه ای شده تعداد دسته جات آوندی، سلول های روزنه و سلول های کوتیکول برگ کاهش می یابد و سلول های مزوفیل برگ دارای واکوئل حجیمی می شوند. در این گیاهان برگ ها پهن، ضخیم، ترد و شکننده می باشند و ظرفیت فتوسنتزی آنها کاهش می یابد و در نتیجه شانس زنده مانی این گیاهان پس از انتقال به شرایط محیطی طبیعی کاهش می یابد. عوامل متعددی بر پدیده شیشه ای شدن موثر می باشد که از مهم ترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره نمود: نوع و غلظت آگار، نسبت نیترات به آمونیوم در محیط کشت، نوع و غلظت سیتوکنین، غلظت ساکارز و نوع درپوش. افزایش غلظت آگار و ساکارز به علت کاهش رطوبت محیط کشت باعث کاهش این پدیده می شوند. افزایش غلظت هورمون سیتوکنین و کاهش نسبت نیترات به آمونیوم در محیط کشت باعث افزایش پدیده شیشه ای شدن می شود. حضور هورمون BA نسبت به سایر سیتوکنین ها و همچنین فیتاژل نسبت به سایر انواع آگار باعث افزایش پدیده شیشه ای شدن می شوند. استفاده از درپوش پارافیلم به علت افزایش تبادلات گازی باعث کاهش تجمع اتیلن و در نتیجه کاهش میزان شیشه ای شدن می شود. بنابراین می توان با کنترل عوامل موثر بر شیشه ای شدن، تا حد مطلوبی از وقوع این پدیده در کشت درون شیشه ای اجتناب کرد.

کلمات کلیدی

, شیشه ای شدن, سیتوکنین, ساکارز, آگار, نسبت نیترات به آمونیوم, نوع درپوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022343,
author = {خرازی, سیده مهدیه and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی},
title = {بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شیشه ای شدن، سیتوکنین، ساکارز، آگار، نسبت نیترات به آمونیوم، نوع درپوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن
%A خرازی, سیده مهدیه
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]