دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05

عنوان : ( مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr )

نویسندگان: سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میخک به عنوان سومین گل شاخه بریده دنیا مطرح است. تکنیک های کشت بافت روش مناسبی را برای ریزازدیادی این گیاه زینتی فراهم کرده است. با این وجود یکی از مشکلات کشت درون شیشه ای میخک پدیده شیشه ای شدن می باشد. نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار در محیط کشت از عوامل موثر بر این پدیده می باشند. لذا جهت بررسی تاثیر این دو عامل بر میزان تکثیر و پدیده شیشه ای شدن میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور غلظت آگار (0، 8، 10 و 12 میلی گرم در لیتر) و نسبت آمونیوم به نیترات (1:2، 1:4 و 1:6) با 10 تکرار انجام شد. ریزنمونه های جوانه جانبی در محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر BA همراه با تیمارهای مختلف کشت گردیدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت آگار تا 12 میلی گرم در لیتر درصد شیشه ای شدن کاهش یافت ولی میزان باززایی ریزنمونه ها نیز کاهش یافت. زیرا افزایش غلظت آگار باعث محدودیت در جذب مواد غذایی توسط گیاه می شود. همچنین افزایش نسبت نیترات به آمونیوم باعث کاهش پدیده میزان شیشه ای شدن شد ولی تاثیر نامطلوبی بر میزان باززایی گیاهچه ها نداشت. بنابراین با درنظر گرفتن میزان شاخه زایی و پدیده شیشه ای شدن، برای بدست آوردن بیشترین شاخه طبیعی، غلظت 10 میلی گرم در لیتر آگار همراه با نسبت 1:6 نیترات به آمونیوم توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, میخک, نسبت نیترات به آمونیوم, آگار, شیشه ای شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022344,
author = {خرازی, سیده مهدیه and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی},
title = {مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میخک، نسبت نیترات به آمونیوم، آگار، شیشه ای شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr
%A خرازی, سیده مهدیه
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]