دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05

عنوان : ( بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr )

نویسندگان: سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میخک به عنوان سومین گل شاخه بریده دنیا مطرح است. تکنیک های کشت بافت روش مناسبی را برای ریزازدیادی این گیاه زینتی فراهم کرده است. با این وجود یکی از مشکلات کشت درون شیشه ای میخک پدیده شیشه ای شدن می باشد. نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت از عوامل موثر بر این پدیده می باشند. لذا جهت بررسی تاثیر این دو عامل بر میزان تکثیر و پدیده شیشه ای شدن میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور نوع درپوش (فویل آلومینیومی، پارافیلم، کاغذی، سلفون و پنبه ای) و تعداد دفعات واکشت (3 مرحله واکشت) با 10 تکرار انجام شد. ریزنمونه های جوانه جانبی در محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر BA همراه با تیمارهای مختلف کشت گردیدند. نتایج نشان داد که افزایش تعداد دفعات واکشت باعث افزایش پدیده شیشه ای شدن و کاهش درصد باززایی ریزنمونه ها شد. چنین به نظر می رسد که با افزایش تعداد دفعات واکشت حساسیت گیاه به شرایط استرس زا افزایش می یابد و درنتیجه مستعد پدیده شیشه ای شدن می گردد. نوع درپوش نیز تاثیر معنی داری بر میزان شیشه ای شدن ریزنمونه ها داشت (p<0.01). بطوریکه بیشترین میزان درصد شیشه ای در درپوش فویل (43%) و کمترین میزان آن در درپوش پنبه ای (7%) مشاهده شد. با این وجود گیاهان باززایی شده در تیمار درپوش پنبه ای و کاغذی کیفیت مطلوبی نداشتند و به علت تبادلات زیاد گازی، این گیاهان رطوبت خود را به سرعت از دست دادند. اما کاربرد درپوش پارافیلم به علت میزان مطلوب تیادلات گازی باعث افزایش باززایی گیاهچه ها و کاهش میزان شیشه ای شدن در حد مطلوب گردید.

کلمات کلیدی

, درپوش, تعداد دفعات واکشت, میخک, شیشه ای شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022345,
author = {خرازی, سیده مهدیه and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی},
title = {بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درپوش، تعداد دفعات واکشت، میخک، شیشه ای شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr
%A خرازی, سیده مهدیه
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]