دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05

عنوان : ( بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr )

نویسندگان: سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات متداول در تولید تجاری میخک، حساسیت زیاد این گیاه به ویروس های مختلف می باشد که این ویروس ها از طریق روش های معمول ازدیاد غیر جنسی قابل انتقال به گیاهان سالم می باشند. لذا برای تولید گیاهان عاری از ویروس می توان از تکنیک کشت مریستم استفاده کرد. در کشت مریستم میخک، به علت کوچک بودن ریزنمونه، درصد شیشه ای شدن ریزنمونه ها و درنتیجه عدم باززایی آنها بالا می باشد. بنابراین جهت بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 تکرار انجام شد. تیمارها شامل محیط کشت MS فاقد هورمون، محیط کشت حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA)و محیط کشت حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر جیبرلیک اسید (GA3) بودند. بعد از 4 هفته ارتفاع شاخساره، تعداد برگ، درصد پدیده شیشه ای شدن، وزن خشک شاخساره، شاخص سطح برگ، طول و عرض برگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربرد هورمون BA در محیط کشت باعث کاهش فاصله میانگره، افزایش وزن خشک شاخساره، عرض برگ و شاخص سطح برگ شد ولی با این حال باعث افزایش پدیده شیشه ای شدن نیز شد و درنتیجه درصد زنده مانی گیاهان حاصل کاهش یافت. درصورتیکه هورمون GA3 باعث افزایش فاصله میانگره، افزایش طول برگ و کاهش عرض برگ شد و گیاهان باززایی شده ظاهری سالم داشتند. در محیط کشت فاقد هورمون نیز پدیده شیشه ای شدن در مقایسه با محیط کشت حاوی BA کمتر بود ولی با این وجود گیاهان باززایی شده رشد مطلوبی را از خود نشان ندادند و پس از مدتی رشد آنها متوقف شد. بنابراین می توان بیان کرد که بهترین محیط کشت جهت ریزازدیادی میخک از طریق کشت مریستم، محیط کشت حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر GA3 می باشد.

کلمات کلیدی

, میخک, کشت مریستم, شیشه ای شدن, جیبرلیک اسید, بنزیل آدنین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022347,
author = {خرازی, سیده مهدیه and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی},
title = {بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میخک، کشت مریستم، شیشه ای شدن، جیبرلیک اسید، بنزیل آدنین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr
%A خرازی, سیده مهدیه
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]