دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05

عنوان : ( بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غالبا ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) در محیط کشت های جامد صورت می گیرد. یکی از محیط کشت های مرسوم تجاری که می تواند کاربردهای زیادی در تولید تجاری میخک داشته باشد، محیط کشت MS می باشد. غلظت هورمون ها در محیط کشت روی ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده بسیار موثرند. در این آزمایش ابتدا ریزنمونهای جوانه جانبی دو رقم میخک ( Innove Orange Bogrو Eskimo Mogr ) در محیط کشت 1 میلی گرم در لیتر باززایی شدند و سپس به منظور بررسی اثرات غلظت های مختلف اکسین بر ریشه زایی شاخساره های باززایی شده، از هورمون IBA و NAA در سطوح 0، 5/0، 5/1، 5/2 و 5/3 میلی گرم در لیتر استفاده گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل و در غالب طرح کاملا تصادفی با 10 تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین ارقام میخک اختلاف معنی داری از نظر درصد ریشه زایی وجود دارد، بطوریکه بیشترین درصد ریشه زایی در رقم Eskimo Mogr (83%) و رقم Innove Orange Bogr (98%) به ترتیب در محیط کشت حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر NAA و 5/1 میلی گرم در لیتر IBA بدست آمد. همچنین تعداد و طول ریشه های تولید شده بطور معنی داری تحت تاثیر نوع هورمون اکسین قرار گرفت. بیشترین تعداد و طول ریشه های تولید شده در محدوده 5/1 تا 5/2 میلی گرم در لیتر IBA و NAA مشاهده شد درصورتیکه بیشترین درصد ریشه زایی در محدوده 5/0 تا 5/1 میلی گرم در لیتر این دو هورمون مشاهده شد. با افزایش غلظت اکسین تا 5/0 میلی گرم در لیتر، درصد ریشه زایی افزایش یافت اما غلظت های بیشتر از این مقدار باعث کاهش درصد ریشه زایی شد.

کلمات کلیدی

, میخک, درصد ریشه زایی, تعداد ریشه, IBA, NAA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022348,
author = {خرازی, سیده مهدیه and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی},
title = {بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {میخک، درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، IBA، NAA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای
%A خرازی, سیده مهدیه
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]