اقتصاد مقداری, دوره (7), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (75-103)

عنوان : ( رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , سید محمدجواد رزمی , محمدعلی ابوترابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات اساسی که اقتصاددانان در تبیین علل رشد اقتصادی بدان توجه کرده‏اند، توسعه مالی می‏باشد. سئوال اساسی در این ارتباط آن است که آیا توسعه مالی علت رشد اقتصادی می‏باشد یا آن که توسعه مالی خود متأثر از رشد اقتصادی است. برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش مالی هیچ گونه تأثیری بر رشد بخش واقعی ندارد، اما ادبیات غالب گویای یک ارتباط قوی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر، جهت اندازه‏گیری توسعه مالی در ایران از شاخص‏های ابزاری، ژرفا، ساختاری، کارایی و بنیانی توسعه مالی بهره گرفته شده است. به علاوه، از روش تجزیه مؤلفه‏های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای توسعه مالی به صورت ترکیبی از این پنج شاخص استفاده شده است. جهت آزمون رابطه علت و معلولی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی آزمون علّیت گرنجری بر اساس رهیافت خودرگرسیون برداری، آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و آزمون هم‏انباشتگی یوهانسن- جوسلیوس مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‏های این تحقیق آشکار می‏سازد که در بلندمدت رابطه علّی دو طرفه میان شاخص ژرفای توسعه مالی با رشد اقتصادی و رابطه علّی یک طرفه از شاخص کارایی و نیز شاخص کلی توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار است. در کوتاه‏مدت تنها وجود رابطه علّی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به شاخص کارایی توسعه مالی تأیید می‏گردد. در بقیه موارد وجود رابطه علّیت گرنجری تأیید نمی‏شود.

کلمات کلیدی

, : توسعه مالی, رشد اقتصادی, علّیت گرنجری, تجزیه به مؤلفه‏های اصلی, شاخص کلی توسعه مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022355,
author = {سلیمی فر, مصطفی and رزمی, سید محمدجواد and ابوترابی, محمدعلی},
title = {رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2010},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-5850},
pages = {75--103},
numpages = {28},
keywords = {: توسعه مالی، رشد اقتصادی، علّیت گرنجری، تجزیه به مؤلفه‏های اصلی، شاخص کلی توسعه مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران
%A سلیمی فر, مصطفی
%A رزمی, سید محمدجواد
%A ابوترابی, محمدعلی
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2010

[Download]