آب و خاک, دوره (25), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (42-50)

عنوان : ( بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن )

نویسندگان: مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , مهدی طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همزمان با رشد جمعیت و پیشرفت صنایع، فعالیتهای معدنی جهت استخراج فلزات هم رو به رشد است و در نتیجه محیط زیست بیشتر تحت تاثیر آلاینده ها به خصوص فلزات سنگین قرار خواهد گرفت. غیر پویا سازی فلزات سنگین با استفاده از اصلاح کننده‌های ارزان، روشی ساده و سریع برای کاهش گسترش آلودگی فلزات سنگین محسوب می‌شود. در این تحقیق به منظور ارزیابی میزان کاهش فراهمی فلزات سنگین در ضایعات معدن سرب و روی (باما) اطراف اصفهان از روش عصاره گیری پی در پی استفاده شد. تاثیر اصلاح کننده‌های شیمیایی شامل زئولیت در 3 سطح صفر (Z0)، 5 درصد (Z1) و 10 درصد (Z2) و سوپر فسفات تریپل در 3 سطح صفر (P0)، 25/0 درصد (P1) و 5/0 درصد (P2) بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن به وسیله عصاره گیری پی در پی بر اساس روش تسیر مورد بررسی قرار گرفت. غلظتهای کل سرب، روی و کادمیوم به ترتیب 2300، 11500 و 4/27 میلی گرم در کیلوگرم تعیین شد. نتایج نشان داد که سوپر فسفات تریپل باعث انتقال فلزات سنگین مخصوصاً سرب از بخش تبادلی و کربنات به بخشهای باقیمانده و پیوند یافته با مواد آلی و سولفیدها شد. زئولیت نیز سرب و روی را از بخش کربنات به بخش باقیمانده منتقل کرد. اما فسفر اثری به مراتب بیشتر بر تثبیت فلزات داشت. اثر متقابلی بین زئولیت و سوپر فسفات تریپل مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی خاک, فلزات سنگین, عصاره گیری پی در پی, غیر پویا سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022357,
author = {محمدی ثانی, مهدی and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and لکزیان, امیر and مهدی طاهری},
title = {بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {42--50},
numpages = {8},
keywords = {آلودگی خاک، فلزات سنگین، عصاره گیری پی در پی، غیر پویا سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن
%A محمدی ثانی, مهدی
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%A مهدی طاهری
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]