پژوهشنامه مدیریت اجرایی, دوره (10), شماره (2), سال (2010-11) , صفحات (109-134)

عنوان : ( بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی )

نویسندگان: سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , افتخارافاق ارجمندی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر بر آن بود با بررسی نقش عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول، در عرصه بازاریابی و رفتار مصرف کننده، به فعالان بخش تولید و واردات یاری رساند. بر این اساس از طریق تدوین یک الگوی سببی در قالب مدل مسیر و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی- تحلیلی به اجرای تحقیق پرداخته شد. تعداد 310 نفر از مشتریان مبلمان مستقر در شهر مشهد نمونه مورد مطالعه را تشکیل داد. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و برای پردازش داده ها از نرم افزار SPSS برای شاخص های تمرکز و پراکندگی و LISREL برای تحلیل روابط مسیر استفاده به عمل آمد. نتایج نشان داد که نقش واسط عرق ملی و ادراک از کیفیت محصول مورد تایید واقع نشد. اما اثر عرق ملی و اداراک از کیفیت محصول بر قصد خرید به تفکیک تایید گردید. این یافته­ها حاکی از آنند که ارتقاء عرق ملی و کیفیت محصول تولید داخلی از نقشی تعیین کننده در مصرف کالاهای داخلی توسط خریداران برخوردارند و مانع از گرایش به مصرف کالاهای مشابه خارجی می­گردند.

کلمات کلیدی

, عرق ملی, اثر کشور مبدا, ادراک از کیفیت کالا, قصد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022358,
author = {مرتضوی, سعید and کفاش پور, آذر and ارجمندی نژاد, افتخارافاق},
title = {بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی},
journal = {پژوهشنامه مدیریت اجرایی},
year = {2010},
volume = {10},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-6237},
pages = {109--134},
numpages = {25},
keywords = {عرق ملی، اثر کشور مبدا، ادراک از کیفیت کالا، قصد خرید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی
%A مرتضوی, سعید
%A کفاش پور, آذر
%A ارجمندی نژاد, افتخارافاق
%J پژوهشنامه مدیریت اجرایی
%@ 2008-6237
%D 2010

[Download]