پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (201-224)

عنوان : ( اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا )

نویسندگان: مهری پریرخ , شعله ارسطوپور , محمد رامین نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سواد اطلاعاتی از جمله توانمندیهای پایه برای افراد در جهان دانش محور بشمار می آید که هدف اصلی آن پرورش یادگیرندگان مادام العمر است. دو ویژگی عمده موفقیت برنامه های سواد اطلاعاتی را تضمین می کند: الف. استفاده از استانداردهای سواد اطلاعاتی و ب. برقراری ارتباط بین محتوای برنامه ها و نیازهای خاص هر فراگیر. به چنین برنامه هایی برنامه های زمینه گرا گویند. هدف عمده این پژوهش، بررسی تأثیر کارگاه سواد اطلاعاتی در تحول در درک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مفاهیم سواد اطلاعاتی و رشد مهارتهای آنان در جستجوی اطلاعات و بهره گیری از آن در پیشبرد پژوهش است. پژوهش به صورت شبه تجربی و اقدام پژوهشی و با شیوه تحلیلی انجام شد. 20 نفر از دانجشویان کارشناسی ارشد در دو گروه \\\\\\\"روانشناسی و علوم تربیتی\\\\\\\" و \\\\\\\"کتابداری\\\\\\\" آزمودنیها را تشکیل دادند. دو پرسشنامه، که با سؤالهای باز طراحی شد، مشاهده و بررسی و تحلیل تمرینها بستر لازم برای گردآوری اطلاعات را بوجود آورد. پرسشنامه اول برای شناسایی ویژگیهای شرکت کنندگان و زمینه موضوعی پژوهش در دست انجام آنها و پرسشنامه دوم، که در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد، میزان درک آنها از مفاهیم سواد اطلاعاتی و مهارتهای مربوطه سنجید. زیر ساخت پرسشنامه دوم را استانداردهای سواد اطلاعاتی ACRL تشکیل داد. محتوای کارگاه ها، که برای گروه اول و دوم به صورت مجزا برگزار شد، بر پایه نیازهای تعیین شده آزمودنیها شکل گرفت. در طول کارگاه هر آزمودنی بر پایه موضوع مورد تحقیق خود به جستجو و فعالیت پرداخت. نتایج نشان داد که گرچه در پیش آزمون گروه اول مشخص کردند که درک مناسبی از مفاهیم سواد اطلاعاتی ندارند ولی هر دو گروه در پس آزمون مفاهیم را درک کرده و پاسخهای مرتبطی به سؤالها دادند. هر دو گروه در پیش آزمون به مشکلاتی مانند روبرو شدن با بازیافتهای زیاد، در برخی مواقع عدم کاربرد کلید واژه هایی که انتخاب می کنند و عدم توانایی در استفاده از بازیافتها اشاره کردند. نتایج پس آزمون مشخص کرد که همه آنها از نتایج کارگاه رضایت داشته و دریافتند که چگونه دامنه موضوع را محدود کنند، به اطلاعات دست یابند و از آن در فرایند پژوهش استفاده نمایند.

کلمات کلیدی

, برنامه های آموزشی زمینه گرا, سواد اطلاعاتی زمینه گرا, آموزش سواد اطلاعاتی زمینه مدار, آموزش سواد اطلاعاتی در بافت, دانشجویان تحصیلات تکمیلی, دانشگاه فردوسی مشهد In
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022373,
author = {پریرخ, مهری and ارسطوپور, شعله and محمد رامین نادری},
title = {اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-6344},
pages = {201--224},
numpages = {23},
keywords = {برنامه های آموزشی زمینه گرا، سواد اطلاعاتی زمینه گرا، آموزش سواد اطلاعاتی زمینه مدار، آموزش سواد اطلاعاتی در بافت، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه فردوسی مشهد Information literacy; Information literacy In-context workshops; Information literacy In-context; Information literacy; Ferdowsi University of Mashhad},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا
%A پریرخ, مهری
%A ارسطوپور, شعله
%A محمد رامین نادری
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2011

[Download]