ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( کاربرد روش تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP) در تعیین گزینه بهینه تصفیه آب های لب شور زیرزمینی )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این کار تحقیقاتی یک مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی گزینه های مختلف نمک زدایی ارائه گردیده است. این مدل از 3 مرحله شامل تعریف مسئله، محاسباتFuzzy AHP و رتبه بندی گزینه ها تشکیل شده است. از مدل ارائه شده به منظور ارزیابی فرآیند های مختلف نمک زدایی و تعیین بهترین فرآیند تصفیه منابع آب زیرزمینی تربت حیدریه استفاده گردید. برای این منظور در ابتدا با استفاده از نظر کارشناسان و محققین، معیارها، زیرمعیارها و گزینه های مهم در فرآیند انتخاب بهترین روش نمک زدایی تعیین شد. در ادامه با استفاده از تحلیل توسعه ای چانگ گزینه های مختلف بر اساس معیارها، زیرمعیارها و عوامل مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده دلالت بر این دارد که فرآیندهای غشایی شامل الکترودیالیز و اسمز معکوس به ترتیب با وزن های نهایی 255/0 و 236/0 بهترین روش های نمک زدایی از آب های زیرزمینی شهر تربت حیدریه هستند. نتایج همچنین حاکی از این است که تحلیل سلسه مراتبی فازی ابزاری مناسب و کارا در نظام مند کردن تصمیم گیری های کلان در مدیریت منابع آب است.

کلمات کلیدی

, منابع آب لب شور زیرزمینی, نمک زدایی, روش های تحلیل چند معیاره, منطق فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022391,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز},
title = {کاربرد روش تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP) در تعیین گزینه بهینه تصفیه آب های لب شور زیرزمینی},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {منابع آب لب شور زیرزمینی، نمک زدایی، روش های تحلیل چند معیاره،منطق فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد روش تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP) در تعیین گزینه بهینه تصفیه آب های لب شور زیرزمینی
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]