چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( اولویت بندی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با رویکرد فازی، از نقطه نظر کاربرد در کشاورزی )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر یک چهارچوب علمی با رویکرد فازی جهت اولویت بندی کیفی پساب تصفیه خانه های فاضلاب، از نقطه نظر کاربرد در آبیاری محصولات کشاورزی ارائه شده است. برای این منظور با استفاده از نظر متخصصین و نیز نتایج تحقیقات پژوهشگران، معیارها، زیرمعیارها، عوامل (پارامترهای کیفی) و گزینه های تأثیرگذار در اولویت بندی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد تعیین شد. در ادامه با استفاده از روش ترکیبی FAHP-TOPSIS رتبه بندی کیفی پساب تصفیه خانه های اولنگ، پرکندآباد(1) و پرکندآباد(2) ارائه گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این است که پساب تصفیه خانه پرکندآباد(2) (با وزن نهایی 589/0) از نقطه نظر کاربرد در آبیاری محصولات کشاورزی در مقایسه با پساب تصفیه خانه های اولنک و پرکندآباد(1) (به ترتیب با اوزان نهایی 120/0 و 291/0) کیفیت مطلوب تری را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, آبیاری, فاضلاب تصفیه شده, منطق فازی, AHP, TOPSIS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022393,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز},
title = {اولویت بندی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با رویکرد فازی، از نقطه نظر کاربرد در کشاورزی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبیاری، فاضلاب تصفیه شده، منطق فازی، AHP، TOPSIS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با رویکرد فازی، از نقطه نظر کاربرد در کشاورزی
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]