دومین کنفرانی ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , 2011-05-18

عنوان : ( کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش , امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ظرفیت فعلی تولید پساب و نیاز آبی گندم به عنوان رایج ترین محصول منطقه، تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد قادر به تأمین آب مورد نیاز حدود 1000 هکتار از مزارع گندم می باشند. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که1250-1874 ) در طبقه آب هایی با محدودیت کاربرد کم تا μS/cm) پساب تصفیه خانه های شهر مشهد از نظر شوریمتوسط قرار می گیرند. از نقطه نظر غلظت فلزات سنگین، مقادیر اندازه گیری شده محدودیتی را در استفاده از این پسابها در کشاورزی نشان ندادند. در ارتباط با میکروارگانیزم های شاخص (کلی فرم های مدفوعی)، نتایج دلالت بر این دارد کهچنانچه عمل گندزدایی بر روی پساب های خروجی انجام نپذیرد، تراکم این میکروارگانیزم ها در محدوده 5/49-6/02 ) می باشند که از مقادیر ارائه شده در استانداردهای کیفی کاربرد پساب در کشاورزی به log CFU/100mL)مراتب بیشتر است و می تواند از نظر بهداشت عمومی ریسک کاربرد این گونه منابع را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, پساب تصفیه خانه های فاضلاب, پتانسیل تأمین آب, شوری, فلزات سنگین, کلی فرم های مدفوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022394,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز and علیزاده, امین},
title = {کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری},
booktitle = {دومین کنفرانی ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {پساب تصفیه خانه های فاضلاب، پتانسیل تأمین آب، شوری، فلزات سنگین، کلی فرم های مدفوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%A علیزاده, امین
%J دومین کنفرانی ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
%D 2011

[Download]