بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (648-657)

عنوان : ( اکولوژی فردی گون قشلاقی Astragalus arpilobus، گونه ای امیدبخش برای اصلاح مراتع شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمد فرزام , فریدون ملتی , فریبا نوعدوست , علی بزرگمهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی های اکولوژی فردی گیاهان مرتعی، اطلاعات پایه ای را در خصوص نیازمندی های اکولوژیک، روش کاشت و واکنش آنها به محیط در دسترس قرار می دهد که برای مدیریت صحیح مراتع قابل استفاده است. در این تحقیق برخی خصوصیات اکولوژیک گونه گون قشلاقی( Astragalus arpilobus Kar. & Kir.) در مراتع قشلاقی استان خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت. این گونه در بخش جرگلان بجنورد، دامنه ارتفاعی 600 - 500 متر از سطح دریا، شیب های 20 تا 100 درصد و متوسط بارندگی سالانه 85/236 میلی متر پراکندگی داشت. خاک های عرصه رویش دارای بافت لومی، مقدار ماده آلی متوسط (1.2%)، حاصل خیزی کم، اسیدیته 32/7 و EC معادل 30/2 ds/m (شوری کم) بود. رشد رویشی گیاه اوایل اسفندماه، زمان ظهور گل ها اوایل اردیبهشت ، بذردهی خرداد و ریزش بذر تیر بود. ارزش غذایی و کیفیت علوفه این گونه در مراحل اولیه رشد در بیشترین مقدار بود که با افزایش سن کاهش یافت و در مرحله بذردهی به کمترین مقدار خود رسید. پروتئین خام و خاکستر تحت تاثیر مرحله فنولوژی رشد کاهش یافت، اما درصد ADF، NDF و ماده خشک با افزایش سن گیاه افزایش یافت. استقرار اولیه گیاه در شرایط کشت گلدانی با موفقیت انجام شد ولی درصد جوانه زنی آن پایین (24%) بود که با تیمار خراش دهی با سمباده تا 51% افزایش یافت. به طور کلی سهولت استقرار، ارزش غذایی بالا، تطبیق فنولوژی با زمان حداکثر نیاز دام ها به علوفه (فروردین و اردیبهشت)،این گیاه را به عنوان گونه امیدبخش برای اصلاح مراتع قشلاقی شمال شرق کشور معرفی می کند.

کلمات کلیدی

, گون یکساله, کیفیت علوفه, آت اکولوژی, خراسان شمالی, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022400,
author = {فرزام, محمد and ملتی, فریدون and فریبا نوعدوست and علی بزرگمهر},
title = {اکولوژی فردی گون قشلاقی Astragalus arpilobus، گونه ای امیدبخش برای اصلاح مراتع شمال شرق ایران},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {648--657},
numpages = {9},
keywords = {گون یکساله، کیفیت علوفه، آت اکولوژی، خراسان شمالی، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اکولوژی فردی گون قشلاقی Astragalus arpilobus، گونه ای امیدبخش برای اصلاح مراتع شمال شرق ایران
%A فرزام, محمد
%A ملتی, فریدون
%A فریبا نوعدوست
%A علی بزرگمهر
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2011

[Download]