پژوهش‌های روستایی, دوره (2), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (187-213)

عنوان : ( تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ICT در توسعه‌ی نواحی روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , سمیه وزیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات یکی از عمده ترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی محسوب می‌گردد، به نحوی که بر جنبه های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات بشری تاثیر گذاشته است و در این راستا روستاها نیز از توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر پذیرفته‌اند. هدف از این تحقیق مطالعه‌ی آثار گوناگون گسترش دفاتر ICT در روستاهای شهرستان گرگان است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن اطلاعات 20 روستا در دو گروه روستاهای برخوردار و نابرخوردار در قالب 316 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران در منطقه گردآوری شده است. ظهور اولین دفتر ICT روستایی در روستای قرن‌آباد به اواخر سال 1383 باز می‌گردد، امّا اوج گسترش دفاتر در سال 1384 اتفاق افتاده است، به نحوی که در این سال بیش از نیمی از روستاهای برخوردار با جمعیتی حدود دو سوم دارای دفتر ICT شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که روستاییان معتقدند ICTروستایی می‌تواند در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آثار مثبتی برجای گذارد و تفاوت معنی‌دار در پاسخگویی روستاییان در روستاهای برخوردار و نابرخوردار مؤید این مطلب خواهد بود. علاوه بر آن نظر کارشناسان و متخصصین محلی نیز یافته‌های بدست آمده از دیدگاه روستاییان را مورد تأیید قرار می‌دهد. با توجه به یافته‌های پژوهش راهکارهای اجرایی مانند ارائه‌ی خدمات نهادهای اداری دولتی در محیط‌های روستایی از طریق دفاتر ICT روستایی، امکان برقراری ارتباط بین مدیران محلی روستایی و نهادهای اداری دولتی از طریق امکانات دفاتر ICT روستایی و غیره پیشنهاد می‌شود .

کلمات کلیدی

, روستاییان, فناوری اطلاعات و ارتباطات, متخصصین, توسعه‌ی روستایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022432,
author = {عنابستانی, علی اکبر and وزیری, سمیه},
title = {تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ICT در توسعه‌ی نواحی روستایی},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7373},
pages = {187--213},
numpages = {26},
keywords = {روستاییان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، متخصصین، توسعه‌ی روستایی، برخورداری؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ICT در توسعه‌ی نواحی روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A وزیری, سمیه
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2011

[Download]