مکانیک هوافضا, دوره (7), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (35-49)

عنوان : ( کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی )

نویسندگان: علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , اسماعیل لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخار ضمن انبساط سریع در شیپوره های گذر صوتی، گاه شرایط فوق سرد را احراز می نماید. در این حالت تعادل ترمودینامیکی برقرار نبوده و دمای بخار از دمای اشباع در فشار حاکم کمتر می شود. بخار فوق سرد مستعد جوانه زایی و چگالش است که بصورت آنی و توسط چگالش ناگهانی صورت می گیرد. بدین ترتیب، با تشکیل قطرات و کاهش انرژی گیبز شرایط تعادلی برقرار و جریان دوفازی حاصل می شود. برای حل دوبعدی این جریان معادلات حاکم بر تشکیل فاز مایع شامل معادله جوانه زایی کلاسیک با اصلاح غیرهمدما-کورتنی به همراه معادلات رشد قطره با معادلات ناویر استوکس، ترکیب و به روش تایم مارچینگ جیمسون مبتنی بر حجم کنترلی و با استفاده از مدل توربولانسی بالدوین-لوماکس، شبیه سازی شده است. جهت بررسی اعتبار روش به کار رفته، توزیع فشار و نیز شعاع قطرات درانتهای شیپوره با نتایج تجربی مور و همکارانش مقایسه شده است. با احراز اعتبار روش اتخاذ شده، در این تحقیق، پاشش قطرات آب به داخل جریان بخار در گلوگاه شیپوره به منظور کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی بصورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته که در نتیجه کاهش شدت چگالش ناگهانی ( شوک چگالش) را به بار آورده است. از آنجایی که شوک مذکور عامل تلفات آئرودینامیکی و ترمودینامیکی می باشد. این ایده می تواند در بهبود عملکرد نازلهای بخار موثر واقع شود.

کلمات کلیدی

, بخار فوق سرد, چگالش ناگهانی , تایم مارچینگ , شیپوره همگرا و واگرا, بالدوین لوماکس, پاشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022454,
author = {تیمورتاش, علیرضا and مه پیکر, محمدرضا and لکزیان, اسماعیل},
title = {کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی},
journal = {مکانیک هوافضا},
year = {2012},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {1609-5707},
pages = {35--49},
numpages = {14},
keywords = {بخار فوق سرد- چگالش ناگهانی - تایم مارچینگ - شیپوره همگرا و واگرا- بالدوین لوماکس-پاشش قطرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی
%A تیمورتاش, علیرضا
%A مه پیکر, محمدرضا
%A لکزیان, اسماعیل
%J مکانیک هوافضا
%@ 1609-5707
%D 2012

[Download]