زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (2), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (1-13)

عنوان : ( بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه که در فارسی امروز )

نویسندگان: اعظم استاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در فارسی امروز -که- ضمیر پرسش، نشانه بند موصولی، نشانه بند متممی و حرف ربط است. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی به پیشینه تاریخی کارکردهای این صورت رابطه آنها را با یکدیگر بررسی کند. بررسیها نشان می دهد که : 1- در دوره باستان نشانه های بندهای متممی، موصولی، ربطی/ قیدی و ضمیر پرسشی از یکدیگر متمایزند. 2- در دوره میانه نشانه بندهای موصولی و ضمیر پرسشی یکسان شده اند اما نشانه بندهای متممی و ربطی/ قیدی از یکدیگر متمایزند 3- در فارسی امروز نشانه بندهای موصولی، متممی و ربطی با ضمیر پرسشی یکی شده است. به نظر می رسد با توجه به این که -که-موصولی و پرسشی در دوره میانه به یک شکل بوده اند و گرایشهای رده شناختی به این سو هستند که صورت پرسشی به موصول تبدیل شود -که- فارسی امروز در تمامی کارکردهایش باید مشتق از -که- پرسشی باشد.

کلمات کلیدی

, حرف ربط, بند موصولی, بند متممی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022467,
author = {استاجی, اعظم},
title = {بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه که در فارسی امروز},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {حرف ربط، بند موصولی، بند متممی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه که در فارسی امروز
%A استاجی, اعظم
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2011

[Download]