علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (93-100)

عنوان : ( ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PET )

نویسندگان: ناصر صداقت , فرشته حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (شامل میزان pH، اسیدیته، مواد جامد محلول یا بریکس، ویتامین ث، دی اکسید گوگرد و عدد فرمالین) و حسی آب لیموی فراوری بسته بندی شده در ظروف PET مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه ها به مدت ده هفته در دو دمای 20 و 40 درجه سانتیگراد نگهداری و فاکتور های مورد نظر هر دو هفته یکبار در سه تکرار مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دو دمای ذخیره سازی (20 و 40 درجه سانتی گراد) تاثیر معنی داری بر pH، اسیدیته، بریکس و عدد فرمالین نمونه های مورد بررسی نداشتند(P?0.05) . میزان ویتامین ث و دی اکسید گوگرد در نمونه های نگهداری شده در 40 درجه سانتی گراد نسبت به نمونه های نگهداری شده در 20 درجه سانتی گراد کمتر بود. نتایج بررسی ویژگی های حسی نشانگر این است که نمونه های بسته بندی شده در ظروف PET در هر دو دمای ذخیره سازی در طی ده هفته نگهداری قابل پذیرش هستند.

کلمات کلیدی

, آب لیمو, بسته بندی PET, ویژگیهای فیزیکوشیمیایی, ویتامین ث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022470,
author = {صداقت, ناصر and فرشته حسینی},
title = {ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PET},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {93--100},
numpages = {7},
keywords = {آب لیمو، بسته بندی PET، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، ویتامین ث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PET
%A صداقت, ناصر
%A فرشته حسینی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2011

[Download]