نامه آموزش عالی, دوره (4), شماره (13), سال (2011-5) , صفحات (47-73)

عنوان : ( تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , علی اکبر عجم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزشیابی و کیفیت آموزش از مسائل مهم و مورد توجه نظریه پردازان از یکسو، و دست‌اندرکاران نظام های آموزشی از سویی دیگر است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای مختلف ارزشیابی آموزشی و الگوهای کیفیت آموزشی می‌باشد. این تحقیق به روش بررسی اسنادی انجام شده است.جامعه آماری آن، منابع و اسناد موجود در مقوله ارزشیابی و الگوهای کیفیت آموزشی بود که نمونه به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و بر اساس روش تحلیلی – تفسیری نقاط کانونی هریک از رویکردهای ارزشیابی و الگوهای کیفیت آموزشی مورد شناسایی و پیوندهای بین آنها تبیین شده است.یافته‌های تحقیق نشان داد که رویکرد ارزشیابی هدف محور با الگوی کیفیت هدف محور، رویکرد مدیریت محور با الگوی رضایتمندی و رویکرد ارزشیابی طبیعت‌گرایانه یا مشارکت کننده محور با الگوی یادگیری سازمانی ارتباط دارند. افزون بر این نتایج تحقیق، بیانگر آن است که رویکرد ارزشیابی متخصص محور از این حیث که متخصصان همواره درگیر ارزشیابی هستند، با تمامی الگوهای کیفیت آموزشی پیوند دارد. بر این اساس، برای تحقق و تضمین کیفیت نظام آموزشی باید به پیوندهای میان رویکردهای ارزشیابی و الگوهای کیفیت توجه کرد.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی آموزشی, کیفیت آموزش, رویکرد, الگو, برنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022484,
author = {امین خندقی, مقصود and عجم, علی اکبر},
title = {تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {13},
month = {May},
issn = {2008-4617},
pages = {47--73},
numpages = {26},
keywords = {ارزشیابی آموزشی، کیفیت آموزش، رویکرد، الگو، برنامه درسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل
%A امین خندقی, مقصود
%A عجم, علی اکبر
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2011

[Download]