آب و خاک, دوره (25), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (84-93)

عنوان : ( سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: حسین شیرانی , محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , عبدالرضا اخگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در سیستم‌های کشاورزی ارگانیک که مبتنی بر حداقل استفاده از کودهای شیمیایی می‌باشند، بسیاری از عناصر غذایی از تجزیه مواد آلی تأمین می‌شوند. ترکیب شیمیایی یا کیفیت مواد آلی، ساختار جمعیت میکروبی، رطوبت خاک، قابلیت دسترسی عناصر غذایی، شوری، بافت و ساختمان خاک از جمله عوامل مهمی هستند که بر روی تجزیه بقایای گیاهی تاثیر بسزایی دارند. در این مطالعه سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در دو نوع خاک با بافت متفاوت، دو نوع علف کش و سه سطح شوری در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. درجه حرارت (28 درجه سانتی‌گراد) و رطوبت نمونه‌های خاک (50 درصد ظرفیت زراعی) در طول آزمایش ثابت نگه داشته شد. میزان دی اکسید کربن تولید شده بعنوان شاخص تجزیه مواد آلی انتخاب گردید. نتایج حاصله نشان داد که کمپوست پسته در مقایسه با کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست و کود دامی با سرعت بیشتری تجزیه می‌شود. مقادیر دی اکسید کربن متصاعد شده و سرعت لحظه‌ای تجزیه مواد آلی به ترتیب از فرمولهای , پیروی کردند. نتایج آزمایش همچنین نشان داد که سرعت تجزیه مواد آلی همبستگی بسیار بالایی با مقادیر k دارد. بیشترین سرعت تجزیه بر اساس مقادیر k به ترتیب به کمپوست پسته، کود دامی، کمپوست زباله شهری و ورمی‌کمپوست تعلق داشت.

کلمات کلیدی

, مواد آلی, سرعت تجزیه, بافت خاک, شوری خاک, کمپوست پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022491,
author = {حسین شیرانی and ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه and لکزیان, امیر and عبدالرضا اخگر},
title = {سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4757},
pages = {84--93},
numpages = {9},
keywords = {مواد آلی، سرعت تجزیه، بافت خاک، شوری خاک، کمپوست پسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی
%A حسین شیرانی
%A ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه
%A لکزیان, امیر
%A عبدالرضا اخگر
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]