علوم باغبانی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (159-168)

عنوان : ( تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شوری )

نویسندگان: یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , جعفر نباتی , مرتضی علیرضائی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر آسکوربیک اسید (AsA) به عنوان یک آنتی اکسیدان مهم در کاهش خسارات شوری در گیاه مرزنجوش انجام گرفت. غلظت های متفاوتی از AsA (صفر، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر) به صورت محلوپاشی روی گیاهانی که تحت شرایط صفر، 50، 100 و 150 میلی مولار نمک NaCl قرار داشتند، به کار برده شد. شوری به صورت معنی‌داری بر تمامی صفات فیزیوشیمیایی اندازه گیری شده در گیاه مرزنجوش تاثیر داشت. نشت الکترولیتی از سلول‌های برگی در غلظت بالای نمک (mM 150) به بیشترین مقدار خود رسید. اما کاربرد AsA (mg/l 200) ضمن محافظت غشا پلاسمایی از تاثیر منفی شوری، نشت الکترولیتی را در همین سطح از شوری 52% کاهش داد. آسکوربیک اسید همچنین مقادیر کلروفیل کل، کربوهیدرات کل و ترکیبات فنولیک گیاه را در مجموع معادل 65، 60 و 38 درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد. نتایج آزمایش نشان داد که آسکوربیک اسید می‌تواند ضمن افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه به بیش از 5 برابر شاهد، به نحو موثرتری از فعالیت رادیکال‌های آزاد تحت شرایط تنش شدید شوری جلوگیری کرده و بدین ترتیب بقای بیشتر گیاه را تضمین نماید.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: رادیکال‌های آزاد, فعالیت آنتی اکسیدانی, کربوهیدرات کل, نشت الکترولیتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022505,
author = {سلاح ورزی, یحیی and گلدانی, مرتضی and نباتی, جعفر and علیرضائی نقندر, مرتضی},
title = {تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شوری},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
volume = {4},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-482X},
pages = {159--168},
numpages = {9},
keywords = {کلمات کلیدی: رادیکال‌های آزاد، فعالیت آنتی اکسیدانی، کربوهیدرات کل، نشت الکترولیتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شوری
%A سلاح ورزی, یحیی
%A گلدانی, مرتضی
%A نباتی, جعفر
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2011

[Download]