اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( تأثیر بازدارنده ها در تشکیل هیدرات های گازی )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , معصومه نیکنام بایگی , سیدحسین نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تزریق مواد ممانعت کننده و بازدارنده ترمودینامیکی (مانند: متانول، اتیلن گلیکول ، الکترولیت ها و....) یکی از روشهای متداول جهت جلوگیری از تشکیل هیدراتهای گازی است. این مواد شیمیایی محلول درآب هستند که فعالیت آب را کاهش می دهند و محدوده شرایط تشکیل هیدرات را به فشار بالاتر و یا دمای پایین تر شیفت می دهند. مواد بازدارنده تشکیل هیدرات دو نوع هستند که عبارتند از: مواد بازدارنده ترمودینامیکی و تزریق پایین. معادلات تجربی و روشهای متعددی برای محاسبه شرایط تشکیل هیدرات در هنگام استفاده از مواد بازدارنده ها وجود دارد که در این مقاله به این روشها اشاره خواهد شد. اولین معادله تجربی در ارتباط با تأثیر بازدارنده ها از سوی Hammerschmidt ارائه شد؛ که یک معادله تجربی برای محاسبه تأثیر الکلها بر تشکیل هیدرات است. معادله واندروالس حاصل از مدل ترمودینامیکی واندروالس و پِلاتیو نیز یکی دیگر از روشهای محاسبه شرایط تشکیل هیدرات در حضور مواد بازدارنده است . در این معادله فعالیت محلول نیز یکی از پارامترهااست. با توجه به این که وقتی الکترولیتها یا الکلها در آب حضور دارند، باعث کاهش فعالیت آب و نهایتاً کاهش دمای تشکیل هیدرات می شود، محاسبه فعالیت آب در محلولهایی که شامل مواد بازدارنده هیدرات است. لذا در این مقاله به معادلاتی که فعالیت آب در حضور مواد بازدارنده مختلف را محاسبه می کند اشاره خواهد شد. علاوه بر غلظت ماده بازدارنده ، پارامترهای دیگری مانند فشار سیستم، نوع گاز، نوع ماده بازدارنده ها و یونیزاسیون در کاهش دمای تشکیل هیدرات موثرند.

کلمات کلیدی

, بازدارنده هیدرات, معادله Hammerschmidt, معادله واندروالس , فعالیت محلول, شبکه عصب مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022506,
author = {زینالی هریس, سعید and نیکنام بایگی, معصومه and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {تأثیر بازدارنده ها در تشکیل هیدرات های گازی},
booktitle = {اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه صنعتی شریف, ايران},
keywords = {بازدارنده هیدرات، معادله Hammerschmidt، معادله واندروالس ، فعالیت محلول، شبکه عصب مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر بازدارنده ها در تشکیل هیدرات های گازی
%A زینالی هریس, سعید
%A نیکنام بایگی, معصومه
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
%D 2011

[Download]