اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( مدلهای ترمودینامیکی برای پیش بینی تشکیل هیدرات در گاز طبیعی )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , معصومه نیکنام بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلهای ترمودینامیکی متعددی برای محاسبه خواص تعادل فازی هیدراتها مطرح شده است که همه این مدلها بر اساس تئوری ترمودینامیک آماری واندروالس و پِلاتیو بنیان نهاده شده است. اساس تئوری واندروالس بر پایه معادله ای جهت تعیین پتانسیل شیمیایی یک جزء در مخلوط و برابری پتانسیل شیمیایی آب موجود در شبکه هیدرات با پتانسیل شیمیایی آب در فاز مایع یا فاز یخ استوار است. تئوری واندروالس معادله ای برای اختلاف پتانسیل شیمیایی آب در شبکه هیدرات عاری از آب (به صورت مجازی) و غنی از آب ارائه می دهد. با تلفیق معادله واندروالس و هلدر و با داشتن برخی از مقادیر تجربی– ساختاری و پارامترهایی مانند ثابت لانگ مویر ، دما یا فشار تشکیل هیدرات قابل محاسبه است. برای محاسبه ثابت لانگ مویر نیاز به تعیین انرژی پتانسیل بین مولکولی است. در تئوری واندروالس از تقریب پتانسیل کره متقارن لنارد-جونز و دون شایر و برای محاسبه انرژی پتانسیل بین مولکولی استفاده می شود. در سال 1972 مدل پرزنیتس- پریش بر پایه مدل ترمودینامیک آماری واندروالس و پِلاتیو بنیان نهاده شد . در مراحل بعدی این مدل برای هیدراتهایی که شامل مخلوطهای گازی نیز می باشد تکامل پیدا کرد. در این مدل به منظور افزایش دقت بیشتر به جای انرژی پتانسیل بین مولکولی انارد-جونز از پتانسیل 3 پارامتری کیهارا استفاده شده است. در این مقاله به سایر مدلهای انرژی پتانسیل بین مولکولی مانند پتانسیل مونک ، مک کای-سینانوگلو ، جان و ای بی اینیشیو اشاره خواهد شد. همچنین مدل ترمودینامیکی اسلان نیز بررسی خواهد شد، در این مدل به جای استفاده از تساوی پتانسیل شیمیایی (مانند مدل واندروالس) از شرایط تعادلی تساوی فوگاسیته آب در فاز گاز با فاز جامد ( هیدرات) استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, هیدرات, ترمودینامیک آماری , تئوری واندروالس و پلاِتیو, مدل پرزنیتس-پریش, انرژی پتانسیل بین مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022508,
author = {زینالی هریس, سعید and نیکنام بایگی, معصومه},
title = {مدلهای ترمودینامیکی برای پیش بینی تشکیل هیدرات در گاز طبیعی},
booktitle = {اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران},
year = {2011},
location = {تهران دانشگاه صنعتی شریف, ايران},
keywords = {هیدرات، ترمودینامیک آماری ، تئوری واندروالس و پلاِتیو، مدل پرزنیتس-پریش، انرژی پتانسیل بین مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلهای ترمودینامیکی برای پیش بینی تشکیل هیدرات در گاز طبیعی
%A زینالی هریس, سعید
%A نیکنام بایگی, معصومه
%J اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
%D 2011

[Download]