علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان, دوره (4), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (79-85)

عنوان : ( توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى )

نویسندگان: حسین عشقی , محمود ذکائی , پروین پاک فطرت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو قارچ مولد پوسیدگى سفید به نام هاى Trametes gibbosa و Trametes hirsuta براى قدرت رنگ برى دو رنگ انتخاب شدند.آزمایش ها دریک دوره 15 روزه با غلظت هاى مختلف رنگ ( 50،25،15 (Orange G و Congo Red) آزویى و 75 میلى گرم برلیتر) آماده شده در محیط کشت آبى عصاره مالت انجام و براى تعیین درصد رنگ برى، هر 72 ساعت نمونه ها روى طول موج ماکزیمم به دست آمده توسط دستگاه اسپکتروفتومترى، جذب گرفته شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو قارچ توانایى تجزیه هردو رنگ آزویى را در زمان هاى متفاوتى بعد از تلقیح را داشته، اما بهترین نتایج ٪97/8 ) در غلظت 75 میلى گرم بر لیتر، 11 روز بعد ) Orange G ٪97/7 ) در غلظت 50 میلى گرم بر لیترو ) Congo Red روى Congo Red رنگ برى خوبى روى Trametes hirsuta به دست آمد. همین طور Trametes gibbosa از تلقیح توسط ٪94/8 ) در غلظت 50 میلى گرم بر لیتر نشان داد. ) Orange G ٪94/6 ) در غلظت 75 میلى گرم بر لیتر نشان داد.

کلمات کلیدی

, Orange G, Congo Red, Trametes gibbosa, Trametes hirsute, قارچ مولد پوسیدگى سفید بر اساس نامه شماره 89/12/11-87/491528 این فصلنامه دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022519,
author = {عشقی, حسین and ذکائی, محمود and پروین پاک فطرت},
title = {توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى},
journal = {علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان},
year = {2010},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-9880},
pages = {79--85},
numpages = {6},
keywords = {Orange G; Congo Red; Trametes gibbosa; Trametes hirsute; قارچ مولد پوسیدگى سفید بر اساس نامه شماره 89/12/11-87/491528 این فصلنامه دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى
%A عشقی, حسین
%A ذکائی, محمود
%A پروین پاک فطرت
%J علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان
%@ 1735-9880
%D 2010

[Download]