علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)

عنوان : Agricultural Drought Monitoring In Mashhad area Using NDVI and introducing APVI as a new index ( پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , کامران داوری , علی رضا عابدی , علیرضا عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی از جمله خسارت بارترین پدیده‌های طبیعی است. با اینحال پایش این پدیده‌ با استفاده از روش‌های مرسوم کار دشواریست. فنآوری سنجش از دور توانایی و کارایی خود را در زمینه فراهم سازی اطلاعات لازم و نیز بستر مناسب برای پایش و ارزیابی گستره وقوع و عوارض این پدیده نشان داده است (12)و(5). در این تحقیق از دو تصویر ماهواره لندست که یکی در سال کم ‌باران و دیگری در سال مرطوب از محدوده ای در منطقه‌ی دشت مشهد اخذ شده بودند استفاده شد. با استفاده از این تصاویر، نمایة پوشش گیاهی NDVI محاسبه شده و برا ساس مقادیر این نمایه، تاثیر خشکسالی بر محصولات زراعی مورد بررسی قرار گرفت. پردازش های تکمیلی و محاسبات لازم با استفاده از نرم‌افزار ادریسی (نسخة2) انجام شد. برای این کار ابتدا اراضی زراعی منطقه شناسایی و تفکیک گردیدند. سپس با محاسبة NDVI درمحدودة زمین‌های کشاورزی و طبقه‌بندی مقادیر این نمایه، درصد مساحت هر طبقه در یک تصویر به کل اراضی موجود در همان تصویر تعیین شده و نمایه APVI معرفی شد. بر مبنای چنین روشی وضعیت کلی سطح زیر کشت محصولات در این دو سال مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده به ‌وضوح نشان دادند که در سال مرطوب مقادیر NDVI به سمت محدوده بین 5/0 تا 7/0 تمایل داشتند، در حالی که مقادیر این شاخص در سال خشک به سمت محدوده 1/0 تا 4/0 متمایل بودند. با توجه به نتایج حاصله، این روش می‌تواند به ‌عنوان مرحلة مقدماتی در یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری خشکسالی و یا به‌منظور ایجاد بانک اطلاعاتی مقادیر NDVI برای تصاویر سال‌های گذشته به کار رود.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, NDVI , سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102252,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and کامران داوری and داوری, کامران and علی رضا عابدی and عابدی, علیرضا},
title = {Agricultural Drought Monitoring In Mashhad area Using NDVI and introducing APVI as a new index},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {خشکسالی; NDVI ; سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Agricultural Drought Monitoring In Mashhad area Using NDVI and introducing APVI as a new index
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A کامران داوری
%A داوری, کامران
%A علی رضا عابدی
%A عابدی, علیرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]