اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (20-28)

عنوان : ( بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمد قربانی , امین نعمتی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تمایل به پرداخت 180 کشاورز گندم‏کار استان خراسان رضوی، برای گزینه‎های مختلف حذف علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد از طریق الگوی رگرسیون لگاریتمی در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر کل درآمد سالانه کشاورز، چند ساله بودن علف‏های هرز و متغیرهای مجازی درصد حذف علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن دارای تأثیر مثبت و معنی‏داری بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان به منظور کنترل علف‏های هرز در هر سه مرحله رشد آن دارند که نشان دهنده تأثیرگذاری بیشتر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت از سوی کشاورزان می‏باشد. مهم‎ترین متغیر با تأثیرگذاری مثبت بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت علف‎های هرز در هر سه مرحله، درآمد کل سالانه است. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای حذف علف‎های هرز در هر یک از وضعیت‏های موجود از مرحله جوانه‏زنی به سمت مرحله رشد‏ زایشی روندی رو به افزایش دارد. با توجه به نتایج، توجه به الگوی رفتار اقتصادی کشاورزان برای مدیریت علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن برای دریافت پیام‏های لازم مدیریتی در جهت تولید علف‏کش‏هایی با کارایی بالا به ویژه در مرحله رشد زایشی، توجه به میزان تمایل به پرداخت‏ها برای قیمت‏گذاری علف‏کش‏ها با کارایی‏های کنترل متفاوت علف‏های هرز و نگاه ویژه به مدیریت علف‏های هرز چند ساله و روش‏های کنترلی تلفیقی تضمین کننده کنترل‏های بالای 70 درصد به عنوان پیشنهادات ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, گندم, تمایل به پرداخت, خراسان رضوی, علف‎های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022534,
author = {قربانی, محمد and نعمتی, امین and قربانی, رضا},
title = {بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {20--28},
numpages = {8},
keywords = {گندم، تمایل به پرداخت، خراسان رضوی، علف‎های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی)
%A قربانی, محمد
%A نعمتی, امین
%A قربانی, رضا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2011

[Download]