علوم آماری ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (1-16)

عنوان : ( برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده )

نویسندگان: معصومه ایزانلو , آرزو حبیبی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سانسور هیبرید واحد شده ترکیبی از دو سانسور هیبرید تعمیم یافته نوع I و نوع II می باشد. در این مقاله، طرح سانسور هیبرید واحد شده وقتی متغیر های طول عمر، دارای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری هستند، بررسی می شود. از آنجایی که برآورد درستنمایی ماکسیمم پارامترها فرم بسته ای ندارند، لذا برای حل مشکل از روش تکرار عددی نیوتن-رافسون استفاده می کنیم و با کمک ماتریس اطلاع فیشر مشاهدات، فاصله اطمینان مجانبی برای پارامترها به دست می آوریم. با فرض آن که پارامترها مستقل و دارای توزیع پیشین گاما هستند، برآورد بیز پارامترها را با کمک نمونه گیری از نقاط مهم به دست آورده و در یک مطالعه شبیه سازی طرح های مختلف با هم مقایسه می شوند. در انتها با یک مثال واقعی هدف مقاله بیشتر توضیح داده می شود.

کلمات کلیدی

, توزیع مجانبی, سانسور هیبرید واحد شده, ماتریس اطلاع فیشر, نمونه گیری از نقاط مهم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022537,
author = {ایزانلو, معصومه and حبیبی راد, آرزو},
title = {برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2009},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-8183},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {توزیع مجانبی، سانسور هیبرید واحد شده، ماتریس اطلاع فیشر، نمونه گیری از نقاط مهم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده
%A ایزانلو, معصومه
%A حبیبی راد, آرزو
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2009

[Download]