آب و خاک, دوره (25), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (174-186)

عنوان : ( تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: امیر حق وردی , کورش محمدی , سید اسدالله محسنی موحد , بیژن قهرمان , محمد افشار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری خاک در منطقه توسعه ریشه از مهم ترین مشکلاتی است که در اراضی کشاورزی باعث کاهش محصول می شود. در این پژوهش شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های شبکه عصبی و SaltMod شبیه سازی شد. بر اساس توزیع مکانی اولیه شوری، منطقه مورد مطالعه به چهار گروه مختلف آب و خاک تقسیم شد و شوری برای دو فصل در یک سال پیش بینی شد. مدل SaltMod واسنجی گردید و برای تولید 2400 سری داده برای آموزش شبکه های عصبی مصنوعی به کار گرفته شد. تعدادی از عوامل ورودی SaltMod از جمله داده های عمق آب آبیاری، تبخیر-تعرق، عمق سطح ایستابی، بارندگی و شوری اولیه نیمرخ خاک در شبکه های عصبی استفاده شدند. همچنین کارایی الگوریتم ژنتیک در فرآیند آموزش شبکه های عصبی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین ضریب تعیین (2R) و میزان خطای شوری برآورد شده (RMSE) انتهای سال در تمامی گروه ها با استفاده از شبکه های عصبی به ترتیب برابر 8/0 و 032/0 بود. در مجموع می توان گفت شبکه های عصبی مصنوعی به خوبی توانایی مدل سازی و پیش بینی شوری خاک منطقه ریشه را دارند و می توانند جایگزین خوبی برای SaltMod باشند. همچنین نتایج نشان داد که به طور کلی کارکرد شبکه های عصبی با به کارگیری الگوریتم ژنتیک بهبود می یابد.

کلمات کلیدی

, دشت تبریز, شوری نیمرخ خاک, الگوریتم ژنتیک, شبکه های عصبی مصنوعی, SaltMod
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022552,
author = {حق وردی, امیر and کورش محمدی and سید اسدالله محسنی موحد and قهرمان, بیژن and محمد افشار},
title = {تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {174--186},
numpages = {12},
keywords = {دشت تبریز، شوری نیمرخ خاک، الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی مصنوعی، SaltMod},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی
%A حق وردی, امیر
%A کورش محمدی
%A سید اسدالله محسنی موحد
%A قهرمان, بیژن
%A محمد افشار
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]