مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (1), شماره (4), سال (2010-9) , صفحات (49-74)

عنوان : ( دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش تاریخی، با بهره‌گیری از اسناد معتبر صورت می‌گیرد، اما حضور نداشتن در صحنه‌ی واقعه، باعث می‌گردد پژوهشگر نتواند به طور زنده، داده‌های مورد نیاز را جمع‌آورد. همین امر، سبب می‌شود پژوهش‌ تاریخی دچار ضعف شود؛ زیرا محقق ناچار می‌شود گسست میان مدارک به دست آمده را با حدس و تفسیر پرکند. پرسش اساسی آن است که علم تاریخ، چگونه می‌تواند با فرضیه همنشین شود؟ فرضیه‌ای که از اساس موجب جهت‌دار شدن شیوه‌ی خوانش متون تاریخی می‌گردد و تاریخ واقعی یک رویداد را به قرائتی خاص از یک رخداد بدل می‌کند؟ وضع مسئله‌انگیز آن است که علم تاریخ از جنبه‌ی یک انتظام دانشورزانه، بدون کناکنش با دیگر شاخه‌های علوم انسانی، گیرایی کافی ندارد؛ زیرا به زنجیره‌ای بی‌پایان از رویدادهای تلنبار شده بدل می‌گردد. وانگهی، کمک‌گیری متقابل آکادمیک نیز سبب می‌گردد اصل واقعه‌ی تاریخی شناسایی نگردد. فرضیه‌سازی، تیغ دودم علم تاریخ است، هم ناجی است هم نافی. کلیدواژه‌ها:

کلمات کلیدی

, تاریخ, پژوهش‌ تاریخی, فرضیه, کارویژه فرضیه, دشواره‌ی تاریخ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022564,
author = {خلیلی, محسن},
title = {دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخی},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {2008-9945},
pages = {49--74},
numpages = {25},
keywords = {تاریخ، پژوهش‌ تاریخی، فرضیه، کارویژه فرضیه،دشواره‌ی تاریخ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخی
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2010

[Download]