دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-Tehran University Medical Journal, دوره (69), شماره (3), سال (2011-6) , صفحات (204-209)

عنوان : ( تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعال )

نویسندگان: ناهید بیژه , امیر رشیدلمیر , علیرضا ذبیحی , محسن جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بیماری های قلبی عروقی به خصوص آتروسکلروز از علل اصلی ناتوانی و مرگ و میر در سطح جهان دو ریسک (CRP) هستند که شیوع آ نها در ایران نیز رو به افزایش م یباشد. هموسیستیین و پروتیین واکنش گر سی فاکتور جدید قلبی عروقی هستند که به طور مستقل خطر آتروسکلروز را نشان می دهند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی دایر های بر سطوح خونی این مارکرهای التهابی در مردان میا نسال غیرفعال بود. روش بررسی: آزمودنی های این تحقیق شامل بیست و سه مرد میانسال سالم و غیر فعال بودند که به طور % تصادفی به دو گروه تجربی ( 14 نفر) و کنترل ( 9 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل 10 ایستگاه بود که با 35 خون قبل و پس از برنامه تمرینی hs-CRP یک تکرار بیشینه هر آزمودنی انجام می شد. سطوح هموسیستیین و اندازه گیری شد. یافت هها: تجزیه و تحلیل یافت هها با استفاده از آزمون تی مستقل افزایش معن یدار سطوح هموسیستیین ولی در گروه کنترل این عوامل تغییر ،(P<0/ سرم را پس از تمرین در گروه تجربی نشان داد ( 05 hs-CRP و معنی داری نداشتند. نتیج هگیری: افزایش سطح هموسیستیین به علت افزایش متابولیسم پروتیین و سنتز کراتین برای می تواند به علت تحریک کبد توسط اینترلوکین 6 مشتق از بافت عضلانی باشد hs-CRP تولید انرژی بوده و افزایش که به عنوان سیگنالی برای تحریک لیپولیز و گلیکوژنولیز عمل م یکند. هرچند تاثیرات مفید و یا مضر فیزیولوژیکی این تغییرات ب هدرستی مشخص نبوده و به تحقیقات بیشتری در رابطه با تاثیر حاد و درازمدت انواع فعالی تهای ورزشی بر سطوح کلیه عوامل خطرزای جدید آتروسکلروز نیاز است.

کلمات کلیدی

, هموسیستیین, تمرین مقاومتی دایر های, آتروسکلروز. , hs-CRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022571,
author = {بیژه, ناهید and رشیدلمیر, امیر and علیرضا ذبیحی and جعفری, محسن},
title = {تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعال},
journal = {دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-Tehran University Medical Journal},
year = {2011},
volume = {69},
number = {3},
month = {June},
issn = {1683-1764},
pages = {204--209},
numpages = {5},
keywords = {هموسیستیین، تمرین مقاومتی دایر های، آتروسکلروز. ،hs-CRP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعال
%A بیژه, ناهید
%A رشیدلمیر, امیر
%A علیرضا ذبیحی
%A جعفری, محسن
%J دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران-Tehran University Medical Journal
%@ 1683-1764
%D 2011

[Download]