تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (41), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (435-446)

عنوان : ( تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات )

نویسندگان: سید صفدر حسینی , محمد قربانی , محمد ترشیزی , نصرت ا.. ضرغام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست های کلان اقتصادی‌ تغییراتی را در کارکرد نظام زراعی ایجاد می کنند که این تغییرات یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش خاک است. تغییر قیمت های نسبی و تأثیر بالقوة آنها بر فرسایش خاک، از راه تغییری که در الگوهای استفاده از زمین و فعالیت های کشاورزی ایجاد می کنند، به سیاست های اتخاذ شده ارتباط می یابند. یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر، تأکید بر جریان سیاست های تجاری از طریق بازارهای داخلی، به عنوان مجرای ارتباطی زمین های شیبدار و غیر شیبدار، در تعیین الگوی سیاستی بهینه است. در پژوهش حاضر برای بررسی آثار سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران، از الگویی در چارچوب رهیافت تعادل عمومی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست کاهش 10 درصدی تعرفه محصولات صنعتی یا آزاد سازی تجاری –که به طور مستقیم به زمین های شیبدار ارتباط نمی-یابد- فرسایش خاک را بیشتر از سیاست مستقیم یارانه 10 درصدی به صادرات محصولات باغی کاهش می دهد. با این وجود، به نظر می رسد که سیاست یارانه به صادرات محصولات باغی از جهت تاثیر بر تولید ملی واقعی بر سیاست کاهش تعرفه محصولات صنعتی برتری داشته باشد.

کلمات کلیدی

, سیاست های تجاری, فرسایش خاک, تعادل عمومی, زمین های شیبدار و غیر شیبدار, محصولات زراعی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022573,
author = {سید صفدر حسینی and قربانی, محمد and محمد ترشیزی and نصرت ا.. ضرغام},
title = {تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات},
journal = {تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران},
year = {2011},
volume = {41},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4838},
pages = {435--446},
numpages = {11},
keywords = {سیاست های تجاری، فرسایش خاک، تعادل عمومی، زمین های شیبدار و غیر شیبدار، محصولات زراعی و باغی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات
%A سید صفدر حسینی
%A قربانی, محمد
%A محمد ترشیزی
%A نصرت ا.. ضرغام
%J تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
%@ 2008-4838
%D 2011

[Download]