رخساره های رسوبی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (129-142)

عنوان : ( معرفی میکروپروبلماتیکهای سازند نایبند در برش حسن‌آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیطهای رسوبی دیرینه )

نویسندگان: فاطمه امیرحسنخانی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات سازند نایبند، حاوی مقادیر فراوانی از انواع ماکروفسیلهای مرجان، اسفنج، شکم‌پا، دوکفه‌ای، میکروفسیلهای روزن‌دار و انواع فسیلهای میکروپروبلماتیک است که در این میان، میکروپروبلماتیکها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، با هدف مطالعه این گروه خاص فسیلی، برش حسن‌آباد در شمال باختری شهرستان فردوس مورد بررسی قرار گرفت. رخنمونهای سازند نایبند در این برش را عمدتاً سنگ آهکهای ریفی تکه‌ای (Patch reef) عضو بیدستان تشکیل می‌دهند. مطالعات انجام شده بر روی سنگ آهکهای مذکور به شناسایی انواعی از میکروپروبلماتیکها نظیر Baccanella floriformis، Bacinella sp.، Gosaukamerella eomesozoic، Lithocodium sp.، Microtubs communis، Tamatophorella parvovesicuifer و Tubiphytes sp. به همراه فرامینفرهای شاخص تریاس پسین انجامیده است. بررسی میکروفسیلهای پروبلماتیک و همراهی آنها با روزن‌داران از نظر مطالعات پالئونتولوژی و تفسیر محیطهای ریفی ـ لاگونال تریاس پسین دارای اهمیت ویژه‌ای است. این گونه‌ها نشان دهندۀ محیطهای دریایی کم عمق ریفی و یا پلاتفرمهای کربناته هستند و حوضه رسوب‌گذاری عضو بیدستان را به صورت یک محیط ریفی کم عمق در ناحیه رمپ داخلی با آب شفاف در محدوده نفوذ نور و عرضهای پایین جغرافیایی تریاس پسین نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی

, سازند نایبند, تریاس پسین, میکروپروبلماتیک, فردوس, محیط رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022575,
author = {فاطمه امیرحسنخانی and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {معرفی میکروپروبلماتیکهای سازند نایبند در برش حسن‌آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیطهای رسوبی دیرینه},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-787X},
pages = {129--142},
numpages = {13},
keywords = {سازند نایبند، تریاس پسین، میکروپروبلماتیک، فردوس، محیط رسوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی میکروپروبلماتیکهای سازند نایبند در برش حسن‌آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیطهای رسوبی دیرینه
%A فاطمه امیرحسنخانی
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2010

[Download]